Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4505
Title: 3D yersel lazer tarama teknolojisinin güncel mimari koruma proje uygulamalarinda kullanim olanaklarina yönelik degerlendirmeler
Other Titles: Evaluations on the use of 3D terrestrial laser scanning technolohy in architectural conservation projects
Authors: Çakmak, Bilgehan Yılmaz
Çelebi, Büşra
Keywords: Mimarlık
Architecture ; Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Lazer tarama
Mimari Belgeleme
Mimari Koruma
TLS
Architectural documentation
Architectural conservation
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kültürel mirasın belgelenmesi çalışmalarında teknolojik gelişmeler ve araştırmalar sonucu yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.Teknolojinin bize sunduğu yöntemlerden 3b lazer tarama teknolojileri mimari belgelemeye birçok kolaylık sağlamıştır.Kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.Lazer tarama yöntemi geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, doğruluk oranı yüksek, yüksek kaliteli veri olanağı sağlamaktadır.Ölçüm sırasında elde edilen yoğun nokta bulutundan 3 boyutlu model ve model üzerinden 2 boyutlu ortofotolar elde etmeye yöneliktir. Koruma projesi paftalarında modelden elde edilen ortofotolar kullanılmaktadır. 2 boyutlu çizimlere alltlık oluşturmanın yanı sıra 3 boyutlu renkli modeller, sanal tur,yüksek çözünürlüklü haritalar da elde edilebilmektedir. Dijital ortamda işlenen ve saklanan veriler teknoloji sayesinde çevrimiçi kullanılabilmekte ve kolayca çoğaltılıp, paylaşılabilmektedir.Uygulamanın bu özelliği mirasın belgelenmesine farklı bir boyut kazandırarak miras varlıklarının dijital kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksek lisans tez çalışması kapsamında korunması, belgelenmesi gerekli bir kültür mirası yapısı özelinde yersel lazer tarama yöntemi ile ölçümü yapılmış, model verileri elde edilmiştir.Elde edilen model cad yazılımlarında işlenerek koruma projesine referans oluşturmuştur.Ve alanın koruma projesi çizilmiştir.Süreçte kullanılan lazer tarama yöntemi deneyimlenerek mimari belgeleme alanına getirdiği yenilikler ve kullanım olanaklarına, sunduğu avantajlara ve tespit edilen limitlere yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
New methods have been started to be used as a result of technological developments and researches in the documentation of cultural heritage One of the methods offered to us by technology, 3D laser scanning technologies have provided many conveniences to architectural documentation.Its use is becoming more widespread every day.It is intended to obtain 3D model from the dense point cloud obtained during measurement and 2D orthophotos from the model.Orthophotos obtained from the model are used in the conservation project sheets.In addition to creating a base for 2D drawings, 3D color models,virtual tours, high resolution maps can also be obtained. The data processed and stored in the digital environment can be used online and easily reproduced and shared thanks to technology.This feature of the application adds a different dimension of the documentation of the heritage and enables the digital recording of heritage assets. Within the scope of the master's thesis study, a cultural heritage structure that needs to be protected and documented was measured by terrestrial laser scanning method and model data were obtained.The model obtained was processed in cad software and created a reference for the conservation project.And the conservation project of the area was drawn.Evaluations were made regarding the innovations and possibilities of use brought to the field of architectural documentation, the advantages it offers and the limits determined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxMuCH9eIyUNGJpA0VKpfouLtcrPZvQTlyxjJPpjRhigL
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4505
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
789299.pdf11.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

106
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.