Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3523
Title: Narenciye atıklarında bulunan fonksiyonel bileşiklerinayrıştırılması ve toplam fenol açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Separation of functional compounds in citrus wastes and evaluation of total phenol
Authors: Öztürk, Aslıhan
Advisors: Argun, Mehmet Emin
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Anahtar kelime
Keyword
Anahtar kelime yöntemi
Keyword method
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: u tez çalışmasında meyve işleme sektöründe atık olarak meydana gelen portakal kabuklarında bulunun değerli bileşenlerin geri kazanılması için süperkritik-CO2 (SK- CO2) ekstraksiyonu, soxhlet ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon yöntemleri kullanılmıştır. Portakal kabuğundaki fenolik maddelerin SK-CO2 ile ekstraksiyon verimini etkileyen; sıcaklık (40 – 61,5 oC) ve basınç, (8,5 – 31,5 MPa) gibi temel işletme parametreleri Box-Behnken yöntem metodolojisi kullanılarak tasarlanmıştır ve parametrelerin geri kazanıma etkisi araştırılmıştır. Soxhlet ekstraksiyon yöntemi ve ultrason destekli ekstraksiyon yönteminde çözücü olarak etanol kullanılarak %50, %80, %100 etanol/su oranlarında 2 saatlik ekstraksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ekstaktlarda toplam fenolik madde (TF), antioksidan aktivite (AA) ve toplam flavonoid madde (TFM) içeriği analizleri gerçekleştirilerek verim kıyaslaması yapılmıştır. Süperkritik ekstraksiyonda en iyi TF kazanımı 61,5oC ve 20 MPa da 8,5 mg GAE/g KM olarak bulunurken, bu değer soxhlet ekstraksiyonunda 22,5 mg GAE/g KM, ultrason destekli ekstraksiyon yönteminden ise 36,8 mg GAE/g KM olarak bulunmuştur.
In this thesis, valuable components of orange peels, which are generated as waste in fruit processing industry, were recoverd by using Supercritical-CO2 extraction (SK- CO2), Soxhlet extraction and ultrasound assisted extraction methods. Basic operating parameters which influence the extraction efficiency of the phenolic substances such as extraction time, temperature (40 – 61.5 C), pressure, (8.5 –31.5 MPa) were designed using Box-Behnken methodology and the effects of parameters on recovery were investigated. In the Soxhlet extraction method and ultrasound assisted extraction method, extraction processes were carried out at 50%, 80%, 100% ethanol/water ratios in a 2-hour extraction period. Comparisons of the recovery efficiencies were carried out by analyzing total phenolic content (TF), antioxidant activity and total flavonoid content (TFC) in the extracts. Maximum recovered TF in SK-CO2 extraction was found as 8.5 mg GAE/g DM at 61.5 C, 20Mpa, this value was found as 22.5 mg GAE/g DM in Soxhlet extraction and 36.8 mg GAE/g DM in ultrasound assisted extraction methods.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYe-9DocfCcXfTCQmZLQT_7EeKJ-SLh0I0-LGVs3Q914G
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3523
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
754865.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

274
checked on May 20, 2024

Download(s)

154
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.