Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1105
Title: Mimarlık eğitimi stüdyo derslerinde strüktür algısı
Other Titles: Perception of structure in architecture education studio courses
Authors: Korkmaz, Serra Zerrin
Özdil, Tuğba
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tezde stüdyo derslerinde, mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olan strüktür kavramının nasıl algılandığı araştırılmıştır. Stüdyo dersleri tasarım yapmanın öğretildiği, diğer derslerde edinilen bilgilerin sentezlendiği ve eğitim programının neredeyse yarısını kapsayan derslerdir. Sanat ve bilimin birleşimi olarak tanımlanan, ikili kimliğe sahip mimarlık alanı için ne kadar bilim gerekir sorusunu yönelttiğimizde mühendislik alanıyla kesişen strüktür konusunda bir mimarın ne kadar yetkin olacağı ve eğitimin yarısını oluşturan stüdyo derslerinde öğrencilere nasıl aktarılacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Mimarlık eğitiminin her bileşeni sürekli birbiri ile etkileşim halindedir bu nedenle strüktür eğitimi gibi belirli bir alandaki sorunları eğitimin bütününden ayırmak zordur. Tümden gelim yöntemi ile sırasıyla mimarlık disiplin sınırlarının belirsizliği ve mimar kimliğinin her dönem yeniden tanımlanması etrafında şekillenen mimarlık eğitimi, eğitim müfredatında mimar-inşaat mühendisi disiplinlerinin ayrışması, mimarlık eğitimi içerisinde stüdyo dersleri, stüdyo derslerinin eksiklikleri ve eksiklikler içinde strüktür kavramının stüdyolarda yeter derecede karşılık bulamaması şeklinde sorunun kaynağına inilmiştir. Tez içerisinde strüktür kavramı ayrıntılı incelenmiş, gerekli şartlar ve etkiyen yüklerden bahsedilmiştir. Etkiyen yükler alt başlığında ülkemiz topraklarının yüksek sismik risk barındırması nedeniyle deprem yükü kapsamlı olarak ele alınmıştır. Tarihi süreç içerisinde strüktür sistemlerinin gelişimi anlatılmıştır. Strüktürün mimari ile olan ilişkisine ve tasarım sürecindeki pozisyonuna değinilmiştir. Mimarlık eğitiminde tasarım ve strüktürü bütünleştirmek isteyen deneysel örnekler incelenmiştir. Tez çalışmasının alan araştırması stüdyo dersi alan mimarlık lisans öğrencileri ve stüdyo derslerine giren öğretim elemanları ile yapılmıştır. Stüdyo derslerinde mevcut strüktür algısı belirlenmiş ardından yapı bilgisi alanından ve mühendislik temelli alandan edinilen strüktürel bilgilerin stüdyo derslerinde tasarım ile bütünleşmesi için öneriler sunulmuştur. Strüktür eğitimindeki problemler ülkemizdeki staj, mesleki yeterlilik ve eğitim süresi gibi mimarlık eğitiminin sorunları ile birlikte değerlendirilmiştir.
In this thesis, it has been investigated how the concept of structure, which is an integral part of architectural design, is perceived in studio classes. Studio courses design concepts are expressed and cover almost half of the training program. In studio courses, previously acquired knowledge is synthesized. Architecture is defined as the combination of art and science. The question arises of how knowledgeable an architect should be about the structure that intersects with the engineering field, and how to express this subject to the students in the studio lessons, which constitute half of the education. Each component of architectural education is in interaction with each other. For this reason, it is difficult to separate the problems in a particular field, such as structure education, from the whole education. If the deduction method goes to the source of the problem, uncertainty of architectural discipline boundaries, the separation of architect-civil engineer disciplines in the architectural education curriculum, the lack of adequate response to the concept of structure in studio courses in architectural education problems were identified. In the thesis, the concept of structure is examined in detail, the necessary conditions and the acting loads are mentioned. In the sub-title of effective loads, earthquake load has been comprehensively discussed due to the high seismic risk of our country. The development of structural systems in the historical process is explained. The relationship between the structure and the architecture and its position in the design process are mentioned. Experimental examples aims to integrate design and structure in architectural education are examined. The field research of the thesis study was conducted with architecture undergraduate students who took studio courses and lecturers who give studio courses. In the studio courses, the perception of the existing structure was determined, and then suggestions were presented for the integration of the structural information obtained from the field of building knowledge and engineering-based field with the design in the studio courses. The problems in structural education have been evaluated together with the problems of architectural education in our country such as internship, professional competence and duration of education.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LWDpfymFgsZ1owo35KY479DC1RTUqIqNGQ-P5hYIIkSQ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1105
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
687333.pdf12.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

172
checked on May 29, 2023

Download(s)

44
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.