Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1105
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorkmaz, Serra Zerrin-
dc.contributor.authorÖzdil, Tuğba-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:34:41Z-
dc.date.available2021-12-13T10:34:41Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LWDpfymFgsZ1owo35KY479DC1RTUqIqNGQ-P5hYIIkSQ-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/1105-
dc.description.abstractBu tezde stüdyo derslerinde, mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olan strüktür kavramının nasıl algılandığı araştırılmıştır. Stüdyo dersleri tasarım yapmanın öğretildiği, diğer derslerde edinilen bilgilerin sentezlendiği ve eğitim programının neredeyse yarısını kapsayan derslerdir. Sanat ve bilimin birleşimi olarak tanımlanan, ikili kimliğe sahip mimarlık alanı için ne kadar bilim gerekir sorusunu yönelttiğimizde mühendislik alanıyla kesişen strüktür konusunda bir mimarın ne kadar yetkin olacağı ve eğitimin yarısını oluşturan stüdyo derslerinde öğrencilere nasıl aktarılacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Mimarlık eğitiminin her bileşeni sürekli birbiri ile etkileşim halindedir bu nedenle strüktür eğitimi gibi belirli bir alandaki sorunları eğitimin bütününden ayırmak zordur. Tümden gelim yöntemi ile sırasıyla mimarlık disiplin sınırlarının belirsizliği ve mimar kimliğinin her dönem yeniden tanımlanması etrafında şekillenen mimarlık eğitimi, eğitim müfredatında mimar-inşaat mühendisi disiplinlerinin ayrışması, mimarlık eğitimi içerisinde stüdyo dersleri, stüdyo derslerinin eksiklikleri ve eksiklikler içinde strüktür kavramının stüdyolarda yeter derecede karşılık bulamaması şeklinde sorunun kaynağına inilmiştir. Tez içerisinde strüktür kavramı ayrıntılı incelenmiş, gerekli şartlar ve etkiyen yüklerden bahsedilmiştir. Etkiyen yükler alt başlığında ülkemiz topraklarının yüksek sismik risk barındırması nedeniyle deprem yükü kapsamlı olarak ele alınmıştır. Tarihi süreç içerisinde strüktür sistemlerinin gelişimi anlatılmıştır. Strüktürün mimari ile olan ilişkisine ve tasarım sürecindeki pozisyonuna değinilmiştir. Mimarlık eğitiminde tasarım ve strüktürü bütünleştirmek isteyen deneysel örnekler incelenmiştir. Tez çalışmasının alan araştırması stüdyo dersi alan mimarlık lisans öğrencileri ve stüdyo derslerine giren öğretim elemanları ile yapılmıştır. Stüdyo derslerinde mevcut strüktür algısı belirlenmiş ardından yapı bilgisi alanından ve mühendislik temelli alandan edinilen strüktürel bilgilerin stüdyo derslerinde tasarım ile bütünleşmesi için öneriler sunulmuştur. Strüktür eğitimindeki problemler ülkemizdeki staj, mesleki yeterlilik ve eğitim süresi gibi mimarlık eğitiminin sorunları ile birlikte değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, it has been investigated how the concept of structure, which is an integral part of architectural design, is perceived in studio classes. Studio courses design concepts are expressed and cover almost half of the training program. In studio courses, previously acquired knowledge is synthesized. Architecture is defined as the combination of art and science. The question arises of how knowledgeable an architect should be about the structure that intersects with the engineering field, and how to express this subject to the students in the studio lessons, which constitute half of the education. Each component of architectural education is in interaction with each other. For this reason, it is difficult to separate the problems in a particular field, such as structure education, from the whole education. If the deduction method goes to the source of the problem, uncertainty of architectural discipline boundaries, the separation of architect-civil engineer disciplines in the architectural education curriculum, the lack of adequate response to the concept of structure in studio courses in architectural education problems were identified. In the thesis, the concept of structure is examined in detail, the necessary conditions and the acting loads are mentioned. In the sub-title of effective loads, earthquake load has been comprehensively discussed due to the high seismic risk of our country. The development of structural systems in the historical process is explained. The relationship between the structure and the architecture and its position in the design process are mentioned. Experimental examples aims to integrate design and structure in architectural education are examined. The field research of the thesis study was conducted with architecture undergraduate students who took studio courses and lecturers who give studio courses. In the studio courses, the perception of the existing structure was determined, and then suggestions were presented for the integration of the structural information obtained from the field of building knowledge and engineering-based field with the design in the studio courses. The problems in structural education have been evaluated together with the problems of architectural education in our country such as internship, professional competence and duration of education.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.titleMimarlık eğitimi stüdyo derslerinde strüktür algısıen_US
dc.title.alternativePerception of structure in architecture education studio coursesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage159en_US
dc.institutionauthorÖzdil, Tuğba-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid687333en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
687333.pdf12.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

56
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.