Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/91
Title: Tahrip olan kentlerin tekrar yenilemesi Halep örneği
Other Titles: Reconstruction of destroyed cities Aleppo example
Authors: Almostafa, Mohammad
Advisors: Oral, Murat
Keywords: Mimarlık
Architecture
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma Suriye'deki savaşlar ve afetlerden sonra yeniden yapılanması için bir strateji hazırlamayı amaçlanmıştır. Kentsel çevrenin, çalışma alanının, tüm bileşenlerin dikkate alan bilimsel ve stratejik temellere uygun olabilmesi için, analiz ve küresel deneyimlerden ve teorik materyalden faydalanmıştır. Felaketi ve nedenlerini anlamaya çalışır ve daha sonra felaketi doğru bir şekilde yönetmeye ve imar planlarını, kalkınma planlarının bir parçası olacak şekilde yönlendirmeye ve gerçeği daha iyi hale getirmeye çalışılmıştır. Tarihin mirasın ve mimari kimliğin korunmasına yol açar ve yeniden yapılanma projelerinde ve felaketten önce gelen hazırlıklarda sürdürülebilirlik unsurlarına ulaşılmaktadır. Savaşlar ve silahlı çatışmalar sosyal, kültürel ve ekonomik yapılara yönelik en büyük tehditler karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin siyasi sistemleri de bunlardan etkilenip ve bu nedenle her düzeyde zarara neden olmaktadır. Belki de kentsel ve mimari hasar, savaşların ve silahlı çatışmaların bıraktığı yıkımın yaşayan kaydıdır ve ön planda, bu topluluğun hafızasını ve kimliğini temsil eder, özellikle cemaatin yıkımını temsil eden mimari ve şehirciliğin yıkımı gelmektedir. Genelde farklı dönemlerdeki insan faaliyetlerinin özelliklerini tasvir eden farklı bina türlerini içeren miras mimarisidir. Tarihten ve bu binaların her bir türünün, onunla farklı bir şekilde başa çıkma yolunu empoze eden özel bir doğası vardır ve bu binaların tarihsel değere ve özelliklere sahip olmaktadır. Buna dayanarak, bu araştırmada, açığa çıkan binaların nasıl yeniden inşa edileceğini düşünme eğilimindeyiz. Sembolik bir değer olarak savaşlar ve silahlı çatışmalardan kaynaklanan vandalizm ve yıkım, bu araştırmada, savaşlar ve afetlerden sonra yeniden yapılanma ile ilgili teorik kavramları sunmanın yanı sıra binaları yeniden inşa etmenin farklı yönlerini ve olasılıklarını incelemeye odaklanmıştır. Eski Halep kentinde uygulamaya yönelik bazı Arap ve Batılı vakaları izleyerek, bu eğilimlerin uygulandığı insan felaketlerinden etkilenenlerin nasıl bir yol izlendiğini detaylı bir şekilde incelenmiştir. Genelde bölgemizde meydana gelen olaylar nedeniyle halihazırda tahribata ve bozulmaya maruz kalan şehirlerde, özellikle tarihi şehirlerde yeniden yapılanma için bir ön çalışma hazırlanmıştır.
The aim of this study is to prepare a strategy for reconstruction in syria after war and Disaster, through analysis and utilization of global experiences and theoretical materials, in order to be based on scientific and strategic principles that take into account all the components of the urban environment, working to understand the disaster and its causes, directing reconstruction to be part of the development plans and upgrading the reality for the better, and the preservation of history and heritage and identity, and achieves the elements of sustainability in the reconstruction projects. Wars and armed conflicts are among the most important threats to social, cultural and economic structures. The political systems of the countries are also affected by them and therefore cause damage at all levels. Perhaps urban and architectural damage is the living record of the destruction left by wars and armed conflicts, and at the forefront is the destruction of architecture and urbanism, representing the memory and identity of this community, particularly the destruction of the community. Inheritance architecture, which often includes different types of buildings that depict the characteristics of human activities in different periods.From history and each type of these buildings has a special nature that imposes a different way of dealing with it, and this is the building, its historical value, and present abilities. Based on this, in this research, we tend to think about how to reconstruct the exposed buildings. Vandalism and destruction caused by wars and armed conflict as a symbolic value, this research will focus on presenting theoretical concepts related to reconstruction after wars and disasters, as well as examining the different aspects and possibilities of rebuilding buildings. The practice in the old city of Aleppo, following some Arab and Western cases, those affected by human disasters where these trends are applied. As an attempt to prepare a preliminary study for reconstruction in cities that are already subject to destruction and degradation due to events occurring in our region in general, and in historical cities in particular.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAp6Xidl7BUyuCNg5vd55_ROSRfYKuQeZ37_ynN6eDEfW
https://hdl.handle.net/20.500.13091/91
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
679362.pdf6.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 13, 2024

Download(s)

290
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.