Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/859
Title: Konya kentindeki yapılı çevre tasarımlarının çocuk dostu kent ölçütleri bağlamında karşılaştırmalı olarak
Other Titles: A comparative analysis of the built environmental designs in Konya city in the context of child friendly city criteria
Authors: Meşhur, Havva Filiz
Kılınç, Çiğdem
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentler bünyesinde farklı grupları içinde bulunduran karmaşık bir topluluğun bütünleşmiş halidir. Belki de bu gruplar içinde en fazla dezavantaja sahip olan çocuklar, kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Dünyanın küreselleşmesi ve teknolojinin artması ile birçok çocuk iyi imkânlara sahipken, iyi imkânlara sahip olmayan oldukça fazla sayıda çocuk bulunmaktadır. Yaşam alanları sınırlı olan ve yeterli ölçüde haklarından faydalanamayan çocuklar için gerek yerel gerekse uluslararası program ve projeler ile kent içindeki çocuğa verilen haklar artırılmalıdır. Kentte yaşayan her grup eşit haklara sahip olmalı ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak uygun alanlar tasarlanmalıdır. Her çocuk huzurlu, güvenli, temiz ve mutlu olabileceği çevrelerde büyümeyi hak etmektedir. Bu çalışma Konya kentinde bulunan yapılı çevrelerin çocuklara dost mekânlar sunup sunmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Konya'dan seçilmiş 10 farklı yerleşim birimi çocuk dostu kent ölçütleri bağlamında, çocukların yaşam alanlarının kalitesini ölçmek amacıyla incelenmiştir. Öncelikle, belirtilen amaç doğrultusunda, kentlerde çocuk dostu çevrelerin oluşturulmasına yönelik literatür taraması yapılarak konuya ilişkin kuramsal arka plan ortaya konulmuştur. Daha sonra, seçilen örneklem alanlarında mekânsal analizler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, bu yerleşmelerde yaşayan ebeveyn ve çocuklarla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Konya kentinde seçilen 10 farklı yerleşim biriminin çocuk dostu kent kriterleri açısından farklı özellikler sunduğu ve genel anlamda hiçbir yerleşim alanının tam anlamıyla çocuklara dost mekânlar sunamadığı görülmüştür.
Cities are the integrated form of a complex community that includes different groups in its structure. Perhaps, children who has the most disadvantaged among these groups, are trying to maintain their lives in cities. With the globalization of the world and spreading technology, while many children have good opportunities, there are also quite a lot of children, who do not have good opportunities. For children whose living spaces are limited and cannot adequately benefit from their rights, rights given to children in the city should be increased via both local and international programs and projects. Every group living in the city should have equal rights and suitable spaces should be designed for chilren's needs. Every child deserves to grow up in a peaceful, safe, clean and happy environment. This study was carried out to examine whether the built environments in the city of Konya offer child-friendly spaces or not. Within the scope of the study, ten different settlements selected from Konya were examined in order to measure the quality of children's living spaces in the context of child-friendly city criteria. Primarilly, in accordance with the stated purpose, the theoretical background on the subject has been revealed by making a literature review for the creation of child-friendly environments in cities. Then, spatial analyzes were made in the selected sample areas. In addition, a survey was conducted with parents and children living in these settlements. When the results obtained within the scope of field research are examined, it has been observed that ten different settlements selected in Konya offer different features in terms of child-friendly city criteria and in general, no settlement completely can offer child-friendly spaces.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LUPXHULPRlPmEwB0LnIrn8qtJFhdaaEEO7X4XKRYKBAw
https://hdl.handle.net/20.500.13091/859
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
682103.pdf5.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

276
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.