Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4562
Title: 3d yazici ile üretilecek tip beton konut projesinin Türkiye'deki farkli iklim bölgelerine göre enerji etkinlik analizi
Other Titles: Energy efficiency analysis of a prototype concrete housing project to be produced with a 3d printer in different climate zones in Turkey
Authors: Arslan, Musa Hakan
Yalvaç, Esra Sancı
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde yaşanılan çevre sorunları ve enerji tüketimindeki artışın temel sebeplerinden birisi, binalarda enerji tüketiminin fazla olmasıdır. Bu açıdan binaların enerji performansının iyileştirilmesi oldukça önemli bir konudur. Rahatlık ve konfor koşulları ihmal edilmeden sosyal hayatta, yüksek verim ve performans elde edilerek binalarda enerji kullanımı minimum düzeye indirgenmelidir. Türkiye'de düzensiz ve hızlı kentleşme sebebiyle binaların enerji etkin tasarımı göz önüne alınmamıştır. 3D yazıcı ile imal edilen beton binalar tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Genellikle tek katlı tek tip konut projelerinde kullanılmaya başlanan bu yenilikçi yöntem Türkiye'de birkaç örnekle tanışmıştır. 3D yazıcı ile imal edilen beton yapılarda kullanılan duvar tipleri enerji tüketiminde önemli bir parametredir. Bu tez çalışmasında Türkiye'de 3D yazıcı ile imal edilecek tip beton bir konut binası tasarlanarak Türkiye'deki farklı iklim bölgelerine ve farklı duvar tiplerine göre enerji tüketimindeki değişiklik Design Builder programı ile analiz edilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Çalışma kapsamında ilk olarak 3D yazıcı yöntemi ile imal edilmiş bir konut projesinin, modeli REVIT 2022, BIM Modelleme sistemleri ile modellenmiştir. Daha sonra Türkiye'nin 5 farklı iklim bölgelerinden seçilen referans şehirler (Konya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Gaziantep) ele alınarak enerji simülasyonunu yapmak amacıyla bina modeli, enerji simülasyon programlarından Energyplus dinamik ısıl simülasyon motorunun arayüzü olan Design Builder simülasyon programına aktarılarak farklı iklim bölgelerine yönelik enerji simülasyonları yapılmıştır. Çalışmada binaların modellemesi yapılırken literatürde ısıl deneyleri yapılmış 6 farklı duvar tipi (C1-200 mm-C6-200 mm) ele alınmıştır. Analizler sonucunda binalar için gerekli ısıtma ve soğutma enerjileri hesaplanmıştır. Enerji etkin kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, referans alınan iller arasında, binanın konfor sıcaklığına ulaşabilmesi için anlık gerekli olan ısıtma enerji yükü en düşük İstanbul bölgesinde, 3D yazıcı teknolojisi ile imal edilecek toplam ısı transfer katsayısı değeri 0,34 W/ m²K olan C6- 200 mm duvar modeline sahip duvar tipi ile inşaat edilecek bina olduğu yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir. Binanın konfor sıcaklığına ulaşabilmesi için anlık gerekli olan soğutma enerji yükü en düşük Erzurum ilinde 3D yazıcı teknolojisi ile imal edilecek toplam ısı transfer katsayısı değeri 0,72 W/ m²K olan C5- 200 mm duvar modeline sahip duvar tipi ile inşaat edilecek bina olduğu yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir. Literatürde 3D binalar için ilk kez yapılan bu çalışma ile iklim türlerine göre binanın mevcut enerji tüketimini minimum düzeye indirgemek için en uygun duvar tipi belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca enerji simülasyon programı aracılığı ile elde edilen hesaplama sonuçları analiz edilerek enerji etkin yaklaşıma dayalı ileriye yönelik yapılacak çalışmalar içinde öneriler sunulmuştur.
One of the main reasons for the environmental problems experienced in the world and the increase in energy consumption is the high energy consumption in the building. These external lines are very important sources of energy consumption. Without neglecting the comfort and comfort conditions, the energy consumption should be at a minimum in order to achieve social survival, high efficiency and performance. Operations and rapid urbanization studies in Turkey, energy efficient design of enterprises are not taken into account. Concrete buildings manufactured with 3D printers are becoming widespread all over the world. These methods, which are generally employed in single-storey housing projects, have met with a few examples in Turkey. Wall prices used in concrete structures manufactured with a 3D printer are an important parameter in energy consumption. In this thesis, a type of concrete residential building to be manufactured with a 3D printer was designed in Turkey, and the change in energy consumption according to different climatic zones and different wall types in Turkey was analyzed with the Design Builder program and the results were presented comparatively. Within the scope of the study, the model of a housing project, which was first manufactured with the 3D printer method, was modeled with REVIT 2022, BIM Modeling systems. Then, the reference cities (Konya, Erzurum, Istanbul, İzmir, Gaziantep) selected from 5 different climatic regions of Turkey were taken into consideration and the building model was transferred to the Design Builder simulation program, which is the interface of the Energyplus dynamic thermal simulation engine from one of the energy simulation programs, and applied to different climatic zones. Energy simulations have been made. In the study, while modeling the buildings, 6 different wall types (C1-200 mm-C6-200 mm) thermal experiments were made in the literature. As a result of the analysis, the heating and cooling energies required for the buildings were calculated. Considering the efficient use of energy, the C6-200 mm wall model with a thermal transmittance value of 0.34 W/ m²K to be manufactured with 3D printer technology in the Istanbul region, which has the lowest instantaneous heating energy load for the building to reach the comfort temperature, among the referenced provinces. It has been determined as a result of the analyzes that it is the building to be constructed with the wall type with It has been determined as a result of the analyzes that the building will be constructed with the C5- 200 mm wall model with a thermal transmittance value of 0.72 W/ m²K, which will be manufactured with 3D printer technology in Erzurum with the lowest instantaneous cooling energy load required for the building to reach the comfort temperature. . With this study, which is the first for 3D buildings in the literature, the most suitable wall type has been determined in order to minimize the current energy consumption of the building according to the climate types. In the study, the calculation results obtained through the energy simulation program were analyzed and suggestions were presented for future studies based on the energy efficient approach.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rjt0Eo52XswepPiLkEnLK8TJEZDIP9NVYd2qODMpTGsC
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4562
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
802839.pdf15.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

40
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.