Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4550
Title: Konya kanalizasyon sistemindeki atiksuyun kirlilik degerlerinin CBS yardimiyla zamansal ve mekânsal olarak haritalandirilmasi
Other Titles: Temporary and spatial mapping of the pollution values of wastewater in Konya sewage system with the aid of GIS
Authors: Tongur, Süheyla
Çetin, Sefa
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Konya'da sanayi alanlarında bulunan endüstriyel kuruluşlardan kanalizasyon sistemine yüksek kirlilik ihtiva eden atıksu deşarjı yapılmaktadır. Bu endüstriyel kuruluşlardan atıksularını arıtarak yönetmelikte belirlenen standartların sağlanması istenmektedir. Ancak bazı tesisler maliyetten ötürü arıtma tesisi yapmamakta ve yapanlar ise arıtma tesisinin işletilmesinde sorunlar yaşamaktadır. Bu durum kanalizasyon sisteminin işletilmesini zorlaştırmaktadır. Endüstriyel tesislerden periyodik olarak numuneler alınmakta ve gerekli takipler yapılmaktadır. Ancak işletme sayısının giderek artması numune alma, inceleme ve tespit etme aşamalarını güçleştirmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde özellikle akıllı şehir uygulamalarında belediyelerin çokça başvurduğu bir veri tabanıdır. Bu çalışmada da endüstriyel tesislerden alınan numunelerin CBS veri tabanına aktarılarak atıksuların kirlilik değerlerinin izlenmesinin sağlayacağı avantajlar üzerinde durulmuş ve bu kapsamda ArcGIS yazılımı aracılığıyla kirlilik haritaları oluşturulmuştur. Sonuç olarak endüstriyel tesislerden alınan numune sonuçlarının CBS sistemine aktarılması, kent genelinde koku ve kirlilik gibi çevresel problemlerin kısa zamanda tespit edilebilmesi, bütüncül olarak izlenebilmesi, kanalizasyon sisteminde işletme kolaylığı sağlayabilmesi, kurumların denetimlerinin belirli bir sistematikte ilerleyebilmesi, hızlı ve doğru karar verebilmesi açılarından fayda sağlayacaktır.
Wastewater containing high pollution is discharged to the sewer system from industrial establishments located in industrial areas in Konya. These industrial establishments are required to purify their wastewater and meet the standards set in the regulation. However, some facilities do not build a treatment plant due to the cost, and those who do have problems in the operation of the treatment plant. This situation complicates the operation of the sewage system. Periodic samples are taken from industrial facilities and necessary follow-ups are made. However, the increasing number of enterprises complicates the sampling, examination and detection stages. Geographic Information Systems is a database that municipalities use a lot, especially for smart city applications. This will focus on the advantages of the protective values of wastewater by transferring the samples obtained from industrial facilities to the GIS database, and the maps of these results obtained through ArcGIS software. As a result, the transmission of the sample results obtained from industrial facilities by the GIS system can be beneficial in terms of detecting problems such as odors and residues throughout the city in a short time, monitoring them holistically, ensuring the operational life of the drainage system, progressing the inspections of the regions in a certain region, and making fast and accurate decisions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR3t2RA2nr268lX1JLenpNxp4QIbm1FmJyPCR2dbn_SUp
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4550
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
799113.pdf4.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

62
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.