Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4515
Title: Çevresel gürültünün paneller kullanilarak azaltilmasinin arastirilmasi
Other Titles: Research reducing environmental noise using panels
Authors: Dursun, Şükrü
Ertekin, Sedanur
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Dizin:Gürültü yalıtımı = Noise isolation
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Şehir merkezlerinde yoğun taşıt kullanımın artması nedeniyle sürekli trafik taşıt kullanım yoğunluğu artmaktadır. Şehir içinde trafiğin sürekliliği, yolların genişliği, konumu ve yüzey kaplama malzemeleri ile şehir içi kavşak sinyalizasyon sistemleri gürültü değerlerini etkileyen önemli faktörlerdir. Trafik kurallarına uymama, özellikle dolmuş ve minibüslerin gelişigüzel durmaları, yanlış park etmek ve motorların nakliye aracılarının fazlaca kullanılmaları trafik akışında gürültüye sebep olan önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehirdeki iç yolların bakımsızlığı da lastik/yol sürtünmesinden doğan gürültüyü arttırıcı etkenlerdendir. Ayrıca sürücülerin eğitimsiz oluşu (sık sık ani fren yapmaları ve korna çalma alışkanlıkları) da gürültü seviyesini arttırmaktadır. Bu sebeple gürültü düzeyi sürekli artış gösterdiği bilinmektedir. Halkın gürültü den en az seviyede etkilenmesi için şehir içinde ve dışında otoyollar için gürültü panelleri (bariyerlere) kullanılabilir. Bu çalışmada; bir gürültü paneli tasarlanmıştır ve panellerin temel malzemesinin temelini ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL)'lerin oluşturması fikri ele alınmıştır. Bu sayede her yıl bir milyar ömrünü tamamlamış lastiklerin çöpe atılmaması sağlanabilir. Sıfır atık kapsamında destek sağlayabilecektir. Gürültü karşılaştırması için bir bölge belirlenmiş ve panelin koyulmasından önce ve sonra gürültü verileri kaydedilmiştir. Şehir' de hangi noktalara koyulabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Konya'da gürültü verileri kullanılarak modelleme uygulaması olan SURFER software ile modelleme haritası çıkarılmıştır. Bu sayede gürültünün şehirde normal yayınımının ve panel sonrası tahmini kırınımı sonrası daha net olarak fark edilmesi sağlanmıştır.
Due to the increase in intensive vehicle use in city centers, the intensity of continuous traffic vehicle use is increasing. The continuity of traffic in the city, the width, location and surface coating materials of the roads and urban intersection signaling systems are important factors affecting the noise values. Failure to comply with traffic rules, especially random stops of minibuses and minibuses, improper parking and excessive use of motorcycles and transportation vehicles are important factors that cause noise in traffic flow. Poor maintenance of internal roads in the city is also one of the factors that increase the noise caused by tire/road friction. In addition, uneducated drivers (frequent sudden braking and honking habits) also increase the noise level. For this reason, the noise level is known to increase continuously. Noise panels (barriers) can be used for highways inside and outside the city to minimize the noise impact on the public. In this study; a noise panel is designed and the idea of using end-of-life tires (ELT) as the basic material of the panels is discussed. In this way, it can be ensured that one billion end-of-life tires are not thrown away every year. It will be able to provide support within the scope of zero waste. A region was identified for noise comparison and noise data was recorded before and after the panel was installed. It was tried to show which points can be placed in the city. In addition, a modeling map was created with SURFER software, which is a modeling application using noise data in Konya. In this way, it was ensured that the normal propagation of the noise in the city and the estimated diffraction after the panel were more clearly recognized.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rlBX8PJAylUDywaBaZZLiAsJ_x-NUgtAzxkh5CIn2-1d
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4515
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
803283.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.