Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3860
Title: Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçek zamanlı sabit GNSS ağının doğruluk ve performans analizi üzerine araştırma
Other Titles: Research on accuracy and performance analysis of Ankara Metropolitan Municipality real-time kinematic GNSS network
Authors: Kahveci, Muzaffer
Üstün, Ahmet Çağrı
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Diferensiyel GPS
Differential GPS
GPS
Global Positioning System
Jeodezi
Geodesy
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Konum belirleme, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en temel uğraşlardan biri olmuştur. Bugün kullandığımız uydu tabanlı konum belirleme sistemleri ise bu amaca yönelik üretilen çözümler arasında en etkili olan yöntemdir. Sistemler aracılığı ile konum bilgisi gerçek zamanlı, doğru ve ekonomik bir şekilde elde edilebilmektedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve bulunan yeni ölçüm metotları doğrultusunda, GNSS aracılığı ile elde edilebilen konum doğruluğu her geçen gün artmaktadır. Gelinen noktada GNSS ve GNSS tabanlı sistemler günlük yaşantımızda karşılaştığımız pek çok platformun vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Uydu tabanlı konum belirleme sistemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı ve yüksek fayda sağladığı alanlardan bir tanesi de yerel yönetim faaliyetleridir. Özellikle kısıtlı alanlarda hızlı, yüksek doğrulukta ve güvenilir konum doğruluğu elde etme imkanı sunan Ağ-RTK sistemlerinden yerel yönetim faaliyetlerinde sıklıkla yararlanıldığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde (örn. TUSAGA-Aktif, ANSAGA, UKBS vb.) ve dünyada bu alanda başarılı bir şekilde yararlanılan pek çok Ağ-RTK örneği bulunmaktadır. Çalışma kapsamında ülkemizde Ağ-RTK uygulamalarının öncülerinden olan ANSAGA ağı incelenmiştir. Sorumluluğu ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde bulunan ağın, kurulumu, tarihçesi ve fiziksel yapısı incelenmiş, potansiyel kullanım alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen uygulamalarda "Leica Infinity" yazılımı aracılığı ile ağ istasyonlarından 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, 72 saat aralıksız olarak toplanan uydu gözlem verileri analiz edilmiştir. IGS istasyonları kontrol noktaları olarak kullanılarak ANSAGA ağı istasyonlarının ITRF2020 referans sisteminde koordinatları elde edilmiş, ağın iç ve dış doğrulukları irdelenmiştir.
Positioning has been one of the most fundamental endeavors since the beginning of human history. The satellite-based positioning systems that we use today are the most effective method among the solutions that are built for this purpose. Location information can be obtained in real-time, accurate and economical ways through systems. In line with technological developments and the new measurement methods found, the position accuracy obtained through the GNSS is increasing day by day. In the present case, GNSS and GNSS-based systems are part of many platforms that we face in our daily life. One of the areas where satellite-based positioning systems are effectively used and beneficial is local management. It has been observed that Network-RTK systems, which provide fast, high accuracy and reliable location accuracy in particularly confined areas are frequently utilized while local management activities. There are many examples of Network-RTK that have been successfully utilized in this area in our country and around the world (e.g. TUSAGA-Aktif, ANSAGA, UKBS etc.). The study examined the ANSAGA network, which is a pioneer of Network-RTK applications in our country. The responsibility of the network belongs Ankara Metropolitan Municipality, Directorate of Reconstruction and Urban Planing, Geographic Information Systems Department. Network setup, history and physical structure has been examined and the potential areas of use have been determined. In the applications carried out, satellite monitoring data collected continuously for 72 hours from network stations in 2019, 2020 and 2021 through was analyzed with the "Leica Infinity" software. Using IGS stations as checkpoints, the coordinates of ANSAGA network stations in the ITRF2020 reference system have been obtained, and the network's internal and external accuracy have been studied.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxM7QiaDcqtE03mkXVCiE_iljkXUTHM2mbhs2qeuXHEBT
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3860
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
781055.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

22
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.