Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3843
Title: Labvıew ile hidrolik test kontrol sistemi
Other Titles: Hydraulic test control system with labview
Authors: Akdemir, Bayram
Baysal, Selim Sefa
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Dinamik testler
Dynamic tests
Elektrohidrolik
Electrohydraulic
Sistem otomasyonu
System automation
Yazılım geliştirme
Software development
Yazılım programları
Software programs
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Direksiyon sistemi, aracın düzgün bir şekilde ve istenilen yönde idare edilmesini sağlar. Araç döndürüleceği zaman direksiyon ile teker arasında bulunan parçalar belirli yükler altında zorlanmalara maruz kalırlar. Süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde kullanılan mafsallı parçalar, hareket kabiliyetlerinin sınırları zorlanarak çalışan parçalardır. Bu hareket direksiyon sistemi sayesinde, dümendeki teker kesme açısına dönüştürülür. Direksiyon sistemi, aracın çeşitli parametreleri hakkında ve bu parametrelerdeki değişiklikleri olabildiğince sürücüye iletmesi için dayanıklı, duyarlı ve hassas olmalıdır. Mafsallı parçaların araç üzerinde maruz kaldıkları aşınmalı yorulma testine tabi tutarak tork ve boşluk değerlerinin belirlenmesi ve orijinal parçalar referans alınarak optimum parça geometrisi ve malzeme seçimi ile ömrünü idealize etmek gerekir. Ancak yataklama ortamında çalışan bu parçalarda sürtünmeden kaynaklanan aşınma problemleri ile karşılaşılmaktadır. Mafsallı parçaların aşınmanın ötesinde servis ortamında dinamik zorlamalara da maruz kalması nedeniyle yorulma hasarları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Gerek aşınma ile yorulma içeren servis ortamı, gerekse sistemde bulunan birden fazla bileşenlerin varlığı, sistemin teknik analizini neredeyse imkânsız kılmaktadır. Bununla birlikte küresel mafsal içeren süspansiyon ve direksiyon sistemleri aşınma odaklı yorulma testlerini içeren ürün performansının test edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada direksiyon siteminde kullanılan parçaların yorulma testi için grafiksel programa dili olan LabVIEW programından yararlanarak hidrolik dinamik test sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Test sisteminde kullanılan sensörlerden toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılıp, elde edilen sonuçlar orijinal parçalardan alınan veriler ile karşılaştırılmıştır. Uygulanan yorulma testi sonrasında direksiyon ile teker arasında kalan süspansiyon parçalarının aşınma, tork ve boşluk değerleri ve araç üzerindeki çalışma şartları başarıyla simüle edilmiştir.
The steering system ensures that the vehicle is steered smoothly and in the desired direction. When the vehicle is to be turned, the parts between the steering wheel and the wheel are subjected to stress under certain loads. Steering parts used in suspension and steering systems are parts that work by pushing the limits of mobility. Thanks to the steering system, this movement is converted to the wheel cutoff angle at the rudder. The steering system must be durable, responsive and sensitive about the vehicle's various parameters and to communicate changes in these parameters to the driver as much as possible. It is necessary to determine the torque and clearance values of the articulated parts on the vehicle by subjecting them to the wear and fatigue test, and to idealize the life with the optimum part geometry and material selection by referring to the original parts. However, these parts operating in the bearing environment are faced with wear problems caused by friction. Fatigue damage is frequently encountered due to the fact that articulated parts are exposed to dynamic stresses in the service environment beyond wear. Both the wear and fatigue service environment and the presence of multiple components in the system make technical analysis of the system nearly impossible. However, the performance of ball joint suspension and steering systems needs to be tested, including wear fatigue tests. In this study, it is aimed to develop a hydraulic dynamic test system by using the graphical programming language LabVIEW for fatigue testing of the parts used in the steering system. The data collected from the sensors used in the test system were transferred to the computer environment and the results obtained were compared with the data obtained from the original parts. After the fatigue test, the wear, torque and clearance values of the suspension parts between the steering wheel and the wheel and the operating conditions on the vehicle were successfully simulated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxGNFhV7ma6aAk2YbyglmdzqIKf8J9W_KovkL9tUyTLDh
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3843
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
781392.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

452
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.