Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3838
Title: Mezbaha atıksularının elektrokimyasal oksidasyon prosesi ile arıtımının incelenmesi
Other Titles: Investigation of treatment of slaughterhouse wastewaters by electrochemical oxidation process
Authors: Küçükçongar, Sezen
Özcan, Merve
Keywords: Mezbaha atıksuyu
elektrokimyasal oksidasyon
çelik elektrot
grafit elektrot
BDD elektrot
özgül enerji tüketimi
Slaughterhouse wastewater
electrochemical oxidation
steel electrode
graphite electrode
BDD electrode
specific energy consumption
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında mezbaha atıksularının elektrokimyasal oksidasyon prosesi ile arıtımı incelenmiştir. Elektrokimyasal oksidasyon prosesiyle atıksudan kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) gideriminde elektrot türü (grafit, çelik ve bor katkılı elmas), kimyasal ön arıtım (alüminyum sülfat ve alüminyum klorür hidroksit ile koagülasyon-flokülasyon), başlangıç pH değeri (3-9 aralığında) ve elektrotlara uygulanan akımın (5-15 V aralığında) etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu değişkenlerin KOİ gideriminde sistemin özgül enerji tüketiminde oluşturduğu değişimler de incelenmiştir. En yüksek KOİ ve renk giderimi anot ve katot elektrotu olarak çelik kullanılması halinde sırasıyla %91 ve %97.8 olarak elde edilmiştir. Kimyasal ön arıtım anotta bor katkılı elmas (BDD) elektrotlarının kullanıldığı reaktörlerde KOİ ve renk giderim verimlerini iyileştirmiştir. Çelik (anot)–çelik (katot) elektrotlar için en yüksek KOİ giderimi atıksuyun orijinal pH değeri olan 7.16'da %91 olarak elde edilmiş, daha asidik ve bazik şartlarda KOİ giderim verimi düşmüştür. En düşük özgül enerji tüketimleri zamana bağlı olarak çelik (anot)–çelik (katot) elektrot çifti için 3.71-5.93 W.sa/g KOİ olarak tespit edilmiştir, elektrotlara uygulanan akımın 10 V'dan 5 V'a düşürülmesi özgül enerji tüketiminin 0.65-1.63 W.sa/ g KOİ aralığında elde edilmesini sağlamıştır.
In this thesis, the treatment of slaughterhouse wastewater by electrochemical oxidation process was investigated. The electrode type (graphite, steel and boron doped diamond), chemical pre-treatment (coagulation-flocculation with aluminium sulphate and aluminium chloride hydroxide), initial pH value (in the range of 3-9), and current applied to the electrodes (5- 15 V range) effects were investigated for the removal of chemical oxygen need (COD) from wastewater by electrochemical oxidation process. In addition, the changes in the specific energy consumption of the system in COD removal by these variables were also examined. The highest COD and colour removal were obtained as 91% and 97.8%, respectively, when steel was used as the anode and cathode electrodes. Chemical pre-treatment improved COD and colour removal efficiencies in reactors using boron doped diamond (BDD) electrodes at the anode. For steel (anode)–steel (cathode) electrodes, the highest COD removal was obtained at the original pH value of 7.16, as 91%, and the COD removal efficiency decreased in more acidic and basic conditions. The lowest specific energy consumption was determined as 3.71-5.93 W.h/g COD for the steel (anode)–steel (cathode) electrode pair, depending on time; reducing the current applied to the electrodes from 10 V to 5 V resulted in a specific energy consumption in the range of 0.65-1.63 W.h/g COD.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUQpPB-F0TlbDvr7egqZxgvCbbSeGSd7ovcdHJR4g6W-w
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3838
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
775712.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

90
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.