Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3837
Title: Konya, Selçuklu ilçesi Hacıkaymak semti alansal kaynaklı emisyon envanteri
Other Titles: Konya, Selçuklu district Hacıkaymak district area-source emissions inventory
Authors: Dursun, Şükrü
Çelik, Mehmet Buğrahan
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Solunan havanın içinde, bulunduğu ortamdaki kirletici kaynaklarından oluşan toz, uçucu organik bileşikler farklı boyutlarda partikül maddeler gibi kirletici maddeler vardır. Havadaki artan PM seviyeleri, enerji üretiminde, ulaşımda ve ev içi faaliyetlerde fosil yakıtların tüketiminden kaynaklanmaktadır. Konya'da PM konsantrasyonları sıcaklık ve rüzgâr hızı ile bağlantılıdır. Aynı şekilde, PM'nin ana kaynaklarının trafik, ısıtma sistemleri kullanımı ve endüstri olduğu tespit edilmiştir. Bu maddelerin sağlık üzerindeki etkisi son yıllarda yapılan çalışmalarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu tez çalışmasında hava kirleticilerinden biri olan partikül madde; PM10 ve PM2,5 ölçümler Selçuklu de 2,25 km² alanda elde edilen verilerin mevsimsel, hafta içi, hafta sonu ve saatlik ölçümler ve karşılaştırılması yapıldı.Verilerin modellemesinde Surfer-16 bilgisayar programı kullanıldı. Yapılan araştırmalar ölçümler ve analizler sonucunda PM10 ve PM2.5 kirliliklerini etkileyen birçok etken mevcut olduğu kanısına varıldı. Mevsimsel ve ayları göz önünde bulundurarak PM10 ve PM2.5 kirletici ölçüm değerleri; kış aylarında havalarda yüksek, yaz aylarında ise daha düşük olduğunu belirlendi. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak ölçüm değerleri; yağışlı havalarda düşük, rüzgârlı havalarda ise daha yüksek olduğu belirlendi. Haftanın günleri göz önünde bulundurarak ölçüm değerleri; hafta içi daha düşük hafta sonu daha yüksek olduğu tespit edildi. Saatler önünde bulundurarak ölçüm değerleri; Günün belirli saatlerinde ölçüm sonuçları ortalamanın üstünde çıkmıştır. Bu saatler ise mesai başlama ve bitiş saatleridir. Noktasal kaynaklar göz önünde bulundurarak PM10 ve PM2.5 kirletici değerleri farklılık göstermektedir. Ölçümlerimiz sonucunda bazı noktalarda yüksek değerlerle karşılaştık. Ölçüm noktası bölgesi incelendi. Şeçilen noktaların yakınında bulunan yüksek kirletici kaynakları mevcuttu. Araştıma ve analiz sonucunda çözüm önerisi olarak; endüstriyel faaliyetler esnasında kullanılan yakıtlar ve tesislerde baca filtreleri konusunda hassasiyet gösterilmeli. Motorlu araçlardan oluşan gelen egzoz, gazlarını azaltmak için ulaşımlarımızı bisiklete binmek yürümek gibi doğa dostu bir şekilde en azından toplu taşıma kullanarak daha az kirlilik oluşmasını sağlayabiliriz.
It is formed in the air in the inhaled environment. Increasing levels of PM in the air are older than fossil fuels are consumed in transportation and domestic use. PM enterprises in Konya are systems with environment and speed. As PM's main traffic, heating system use and industrial. The content of this health care is extensively researched. Inanimate, which is one of these educational teachings; PM10 and PM2,5 measurements The old seasonal seasonal budgeting will be done on weekdays on 2,25 km² land in Selçuklu. Surfer v.16 computer program will be used in the program of the data. Certain intervals placements over the three seasons., As a result of researches, measurements and analyzes, it was concluded that there are many factors affecting PM10 and PM2,5 pollution. PM10 and PM2,5 pollutant measurement values considering seasonal and months; It was determined that the weather was higher in the winter months and lower in the summer months. Measurement values considering weather conditions; It was determined that it was lower in rainy weather and higher in windy weather. Measurement values taking into account the days of the week; were found to be lower on weekdays and higher on weekends. Measured values in front of hours; At certain times of the day, the measurement results were above the average. These hours are the starting and ending hours. Considering point sources, PM10 and PM2,5 pollutant values differ. As a result of our measurements, we encountered high values at some points. The measuring point region was examined. There were high pollutant sources located near the selected points. As a solution proposal as a result of research and analysis; Attention should be paid to fuels used during industrial activities and flue filters in facilities. In order to reduce the exhaust and gases from motor vehicles, we can ensure less pollution by using public transportation, at least in an environmentally friendly way such as cycling or walking.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCECpXt4NksSrowkYdOcAXcsAxfMWWyD39IknicLgZqXe
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3837
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
749575.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

2
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.