Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3610
Title: Çumra-Hotamış (Konya) bölgesinin obruk potansiyeli ve obruk formasyonlarının jeolojik incelenmesi
Other Titles: Geological investigation of sinkhole potential and sinkhole formations in the Çumra-Hotamış (Konya) region
Authors: Delikan, Arif
Saa, Aıchatou Tassı
Keywords: Jeoloji
elektrik özdirenç tomografisi (ERT)
Konya
Jeokimya
Geology
electrical resistivity tomography (ERT)
Konya
Geochemistry
Jeofizik Mühendisliği
Geophysics Engineering
Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması Çumra-Hotamış arasındaki (Konya) bölgede yer almakta olup, bu alanda yüzeyleyen yaşlı kayaçlar ve örtü birimlere ait mostraların jeoloji ve jeokimyasal verilerinin yanısıra jeofizik çalışmalar ile beraber obruk formasyonlarının özellikleri ve bölgede obrukların oluşum sebepleri araştırmıştır. Saha araştırmaları, arazide yaklaşık 31 alınan kayaç örneklerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilimiş ve bölgede yüzey deformasyonu ve çöküntü alanlarının çözünme potansiyeli olan kayaçların varlığı belirlenmiştir (Karbonat ve sülfatlı çökeller). Bölgede yer alan obruklar genelde bir kaç metre derinliği sahip ve yaklaşık 30 metre çapına ulaşabilen sarkma (sagging) obrukları şeklindedir. Bu yüzey deformasyonları genellikle faylar ile ilişkilidir. Çalışma sahasında gözlenen yüzey deformasyonu (obruk ve yarıklar) yerleşim yerleri ve enerji nakil hatlarında deformasyonlara sebep olmaktadır. Bölgede yapılan jeofiziksel çalışmalar sonucunda sığ derinliklerde boşlukları gösteren ağrızaların olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bölgede obruk oluşumları karayolları, yüksek hızlı tren hatları, enerji hatları ve yerleşim yerlerini tehtit etmektedir.
This thesis study is located in the region between Çumra-Hotamış (Konya), and investigated the geological and geochemical data of the outcrops of the old rocks and cover units in this area, together with geophysical studies, the characteristics of the pothole formations and the reasons for the formation of the potholes in the region. The results obtained from the field surveys, approximately 31 rock samples taken in the field, were evaluated and the presence of rocks with surface deformation and sedimentation potential in the region were determined (carbonate and sulfated deposits). The potholes in the region are generally in the form of sagging potholes with a depth of a few meters and a diameter of about 30 meters. These surface deformations are usually associated with faults. Surface deformation (sinkhole and fissure) observed in the study area causes deformations in settlements and energy transmission lines. As a result of geophysical studies carried out in the region, it has been determined that there are pains showing cavities at shallow depths. For this reason, sinkhole formations in the region threaten highways, high-speed train lines, power lines and settlements.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCPvfS53e0F9pGg9mgbgZ9DFm_IEY7azEfaeVXGlJpeRi
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3610
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
749337.pdf9.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

16
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.