Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3610
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDelikan, Arif-
dc.contributor.authorSaa, Aıchatou Tassı-
dc.date.accessioned2023-02-22T18:13:20Z-
dc.date.available2023-02-22T18:13:20Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCPvfS53e0F9pGg9mgbgZ9DFm_IEY7azEfaeVXGlJpeRi-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3610-
dc.description.abstractBu tez çalışması Çumra-Hotamış arasındaki (Konya) bölgede yer almakta olup, bu alanda yüzeyleyen yaşlı kayaçlar ve örtü birimlere ait mostraların jeoloji ve jeokimyasal verilerinin yanısıra jeofizik çalışmalar ile beraber obruk formasyonlarının özellikleri ve bölgede obrukların oluşum sebepleri araştırmıştır. Saha araştırmaları, arazide yaklaşık 31 alınan kayaç örneklerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilimiş ve bölgede yüzey deformasyonu ve çöküntü alanlarının çözünme potansiyeli olan kayaçların varlığı belirlenmiştir (Karbonat ve sülfatlı çökeller). Bölgede yer alan obruklar genelde bir kaç metre derinliği sahip ve yaklaşık 30 metre çapına ulaşabilen sarkma (sagging) obrukları şeklindedir. Bu yüzey deformasyonları genellikle faylar ile ilişkilidir. Çalışma sahasında gözlenen yüzey deformasyonu (obruk ve yarıklar) yerleşim yerleri ve enerji nakil hatlarında deformasyonlara sebep olmaktadır. Bölgede yapılan jeofiziksel çalışmalar sonucunda sığ derinliklerde boşlukları gösteren ağrızaların olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bölgede obruk oluşumları karayolları, yüksek hızlı tren hatları, enerji hatları ve yerleşim yerlerini tehtit etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis thesis study is located in the region between Çumra-Hotamış (Konya), and investigated the geological and geochemical data of the outcrops of the old rocks and cover units in this area, together with geophysical studies, the characteristics of the pothole formations and the reasons for the formation of the potholes in the region. The results obtained from the field surveys, approximately 31 rock samples taken in the field, were evaluated and the presence of rocks with surface deformation and sedimentation potential in the region were determined (carbonate and sulfated deposits). The potholes in the region are generally in the form of sagging potholes with a depth of a few meters and a diameter of about 30 meters. These surface deformations are usually associated with faults. Surface deformation (sinkhole and fissure) observed in the study area causes deformations in settlements and energy transmission lines. As a result of geophysical studies carried out in the region, it has been determined that there are pains showing cavities at shallow depths. For this reason, sinkhole formations in the region threaten highways, high-speed train lines, power lines and settlements.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectelektrik özdirenç tomografisi (ERT)en_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectJeokimyaen_US
dc.subjectGeologyen_US
dc.subjectelectrical resistivity tomography (ERT)en_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectGeochemistryen_US
dc.subjectJeofizik Mühendisliğien_US
dc.subjectGeophysics Engineeringen_US
dc.subjectJeoloji Mühendisliğien_US
dc.subjectGeological Engineeringen_US
dc.titleÇumra-Hotamış (Konya) bölgesinin obruk potansiyeli ve obruk formasyonlarının jeolojik incelenmesien_US
dc.title.alternativeGeological investigation of sinkhole potential and sinkhole formations in the Çumra-Hotamış (Konya) regionen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.institutionauthorSaa, Aıchatou Tassı-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid749337en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
749337.pdf9.39 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

40
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.