Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3587
Title: Osmaniye ilindeki kentsel büyümenin geleceğe yönelik tahmini ve sürdürülebilir arazi yönetimi açısından irdelenmesi
Other Titles: Future forecasting of urban growth in Osmaniye province and examination in terms of sustainable land management
Authors: İşcan, Fatih
Erkek, Dilşah
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Nüfusun hızla artmaya devam etmesi kentlerde alan ihtiyacı oluşturmakta ve doğal kaynaklar üzerinde yanlış arazi kullanım uygulamaları küresel bir sorun haline getirmektedir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için kentsel büyüme simülasyon modelleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında Osmaniye ili 2029 ve 2039 yıllarına ait kentsel büyüme tahmini, SLEUTH modeli kullanılarak yapılmıştır. Kentsel büyüme alanı 1999,2009 ve 2019 yılına ait uydu görüntülerinin sınıflandırılması ile SLEUTH modelinde girdi olarak kullanılmıştır. Kamu yatırımlarının kentleşmeye etkisini konu alan (Senaryo 1 ve Senaryo 4) ve kentleşmenin merkez ilçeye bağlı olan köylere etkisini konu alan senaryolar (Senaryo2 ve Senaryo 3) olmak üzere gelecek tahmini iki başlık halinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda 2029 ve 2039 hedef yılı için sırasıyla Senaryo 1'de 1791.62 ha ve 5688,93 ha; Senaryo 2'de 1438,31 ha ve 4130,01 ha; Senaryo 3'te 999,43 ha ve 2534,36 ha; Senaryo 4'te 1310.9 ha ve 4127,32 ha alanın kentleşmeye açılacağı tespit edilmiştir. Senaryo 1'de diğer senaryolara göre Fakıuşağı Mahallesi, Akyar ve Dereobası Köyü için kentleşme baskısının daha fazla olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, çalışmada hedef yıllara ait tarım ve ormanlık arazilerdeki değişim durumu öngörülmüştür. Tarım ve ormanlık alanları daha çok koruyan Senaryo 3'te bile tarım alanlarını %37, ormanlık alanlarını %25 2039 yılında tahrip olacağı tespit edilmiştir.
Constantly increasing urban populations reveal the need for new areas to live. It has been determined that one of the biggest obstacles to meeting this need is wrong land use practices. Urban growth simulation models are frequently used to overcome these problems. In this thesis, the urban growth forecast for Osmaniye was made using the SLEUTH model for 2029 and 2039. The urban growth forecast was obtained by classifying the satellite images of 1999, 2009 and 2019 and processing these images in the SLEUTH model. Scenarios was examined under two headings, which are about the effect of public investments on urbanization (Scenario 1 and Scenario 4) and about the effects of urbanization on the villages of the central district (Scenario 2 and Scenario 3). According to the study, for the target years of 2029 and 2039, 1791.62 ha and 5688.93 ha in Scenario 1, 1438.31 ha and 4130.01 ha in Scenario 2, 999.43 ha and 2534.36 ha in Scenario 3, and 1310.9 ha and 4127.32 ha in Scenario 4 will become urbanized. In scenario 1, it was observed that the urbanization pressure was higher for Akyar and Dereobası villages in Fakıuşağı district compared to other scenarios. In addition, the change in the agricultural and forest lands of the target years was predicted in the study. Even in Scenario 3, where agriculture and forest areas are most protected, it has been determined that 37% of agricultural areas and 25% of forest areas will be destroyed by 2039.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCKhtWnk2aW5LlYO8ojNWmDqf0cpBj1pImoac6n15viJF
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3587
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
745366.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

84
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.