Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3527
Title: Sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi
Other Titles: Relationship with medical waste management and occupational health and safety in health institutions
Authors: Kalem, Merve
Baran, Hilal
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak sorunlarından birisi de tıbbi atıkların yönetimi ve bertarafıdır. Sağlık kuruluşları vermiş oldukları sağlık hizmetleri sonucunda son derece riskli atıklar oluşturmaktadır ve bu atıklar halk ve çevre sağlığı için risk teşkil etmektedir. Tüm sağlık kuruluşları üretmiş oldukları tıbbi atıklarını yönetmelik esaslarınca kaynağında ayrı toplama yapıp taşıyarak, geçici atık deposunda veya konteynerında depolanmasını ve yetkili firmaya teslim ederek bertaraf edilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu durum halk ve çevre sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Patolojik, enfeksiyon yapıcı ve kesici-delici atık türleri sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar için güvenilir atık yönetim sistemleri geliştirmek gereklidir. Bu çalışmanın amacı, Konya ilinin mevcut tıbbi atık yönetimini incelemek, karşılaşılan problemleri belirleyip çözüm önerileri geliştirmektir. Tıbbi atık yönetiminden Konya Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Tıbbi atıkların toplanma, taşınma ve sterilizasyon aşamaları yetkili özel kuruluşlar tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yönetimin son aşaması olan sterilize edilmiş tıbbi atıklar Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli depolanmaktadır. Bu amaçla, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmaların mevzuata uygunluğu değerlendirilerek, sağlık çalışanlarının tıbbi atık ve iş güvenliği ile alakalı bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek için anket çalışmalarını göz önüne alarak, çalışanların bilgi düzeyi tespit edilip, anket çalışmasının istatistiksel analizleri yapılmış ve anket gruplarına göre uygun modeller seçilerek sonuçlar SPSS programı ile modellenmiştir.
One of the common problems of all developing countries is the management and disposal of medical wastes. Health institutions create extremely risky wastes as a result of the health services they provide, and these wastes pose a risk to public and environmental health. All health institutions are obliged to ensure that the medical waste they produce is collected and transported separately at the source, stored in a temporary waste warehouse or container, and disposed of by delivering it to the authorized company in accordance with the principles of the regulation. This situation is of great importance for public and environmental health. Pathological, infectious and penetrating waste types are generated as a result of the activities of health institutions. It is necessary to develop reliable waste management systems for these wastes. The aim of this study is to examine the current medical waste management of Konya, to identify the problems encountered and to develop solutions. Konya Metropolitan Municipality is responsible for medical waste management. The collection, transportation and sterilization stages of medical wastes are carried out regularly by authorized private institutions. Sterilized medical wastes, which are the last stage of management, are regularly stored by the Metropolitan Municipality. For this purpose, by evaluating the compliance of the studies on the collection, transportation and disposal of medical wastes with the legislation, taking into account the survey studies to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of health care workers regarding medical waste and occupational safety, the level of knowledge of the employees is determined, and statistical analyzes of the survey study are carried out. The results were modeled with the SPSS program by choosing suitable models according to the survey groups.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYRv6Wm_Zl-dA1VGsUj38Nh9W8oQtaCWA8k-e6llKqk7b
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3527
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
751255.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

242
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

40
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.