Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3520
Title: Kil, pirina çarı ve potasyum hümat içeren akrilamid temelli hidrojel kompozitlerin hazırlanması
Other Titles: Preparation of acrylamide based hydrojel composites containing clay, olive pomace char and potassium humate
Authors: Deveci, Hüseyin
Üstün, Serhat
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Polimer Bilim ve Teknolojisi
Polymer Science and Technology
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Hidrojeller, hidrofilik davranış gösteren ve ağırlığının onlarca katı suyu emerek, yapılarında hapsedebilme özelliğine sahip çapraz bağlı polimerik yapılardır. Bulundukları ortamın şartlarına bağlı olarak sıcaklık, pH, çözücü bileşimi gibi belli uyarılara cevap verebilmelerinden dolayı bu malzemeler pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu tez çalışmasında; akrilamid (AAm), akrilik asit (AA), kaolin (Kao), çar (Ch), potasyum hümat (PH), polivinil alkol (PVA) ve akrilamid (AAm), itakonik asit (IA), kaolin (Kao), çar (Ch), potasyum hümat (PH), polivinil alkol (PVA) olmak üzere farklı içerikte kompozit hidrojeller sentezlendi. Sentezlenen hidrojellerin saf su, NaCl ve farklı pH'larda yüzde şişme kapasiteleri hesaplandı. Saf suda en yüksek %şişme kapasite değeri AAm-IA hidrojeli için %31255, AAm-AA hidrojeli için %18586 olarak belirlendi. Sentezlenen kompozit hidrojellerde ise AAm-IA-Kao-Ch-PH-PVA %9736 değeri ile en yüksek %şişme değeri gösterirken, AAm-AA-Kao-Ch-PH-PVA kompozit hidrojelinin %şişme kapasitesi %7806 olmuştur. Hidrojellerin pH'a ve sıcaklığa duyarlı oldukları belirlendi. Sentezlenen hidrojellerin FTIR, XRD, SEM ve TGA analizleriyle karaterizasyonları yapıldı. FTIR analizinde karakteristik pikler olması kimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini, XRD analiz sonuçları jellerin amorf yapıda olduğunu, SEM analizleri dolgu maddelerinin hidrojeller içerisinde homojen olarak dağıldığını, TGA analizleri ise yapıya eklenen PVA'nın hidrojellerin ilk bozunma sıcaklığını arttırdığını göstermektedir. Kompozit hidrojellerin, sulu çözeltilerden MB gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği Taguchi metoduyla araştırıldı. Hidrojellerin MB gideriminde adsorban olarak kullanılabilecekleri gözlemlendi.
Hydrogels are cross-linked polymeric structures that exhibit hydrophilic behavior and have the ability to absorb and retain water tens of times their own weight. These materials can be used in many areas because they can respond to certain stimuli such as temperature, pH, solvent composition depending on the conditions of the environment they are in. In this thesis, hydrogels composites with different contents; acrylamide (AAm), acrylic acid (AA), kaolin (Kao), char (Ch), potassium humate (PH), polyvinyl alcohol (PVA) and acrylamide (AAm), itaconic acid (IA), kaolin (Kao), char (Ch), potassium humate (PH), polyvinyl alcohol (PVA) were synthesized. The percent of swelling capacities of the synthesized hydrogels were calculated in distilled water, NaCl and different pHs. The highest % swelling capacity value in pure water was determined as 31255% for AAm-IA hydrogel and as 188586% for AAm-AA hydrogel. In the synthesized composite hydrogels, on the other hand, AAm-IA-Kao-Ch-PH-PVA showed the highest %swelling value with a value of 9736%, while the %swelling capacity of the AAm-AA-Kao-Ch-PH-PVA composite hydrogel was 7806%. It was determined that the hydrogels were sensitive to pH and temperature. The synthesized hydrogels were analyzed by FTIR, XRD, SEM and TGA analyses. The characteristic peaks in the FTIR analysis show that the chemical reaction occurs, the XRD analysis results show that the gels are amorphous, the SEM analyzes show that the fillers are homogeneously distributed in the hydrogels, and the TGA analyzes show that the PVA added to the structure increases the initial degradation temperature of the hydrogels. The usability of composite hydrogels as adsorbent in the removal of MB from aqueous solutions was investigated by the Taguchi method. It was observed that they can be used as adsorbent in MB removal.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbWkwHQwa5ZfkN19ku1MTNQiWwnrjJkeubDN9_MnYZYx
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3520
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
753868.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.