Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDeveci, Hüseyin-
dc.contributor.authorÜstün, Serhat-
dc.date.accessioned2023-02-22T18:11:58Z-
dc.date.available2023-02-22T18:11:58Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbWkwHQwa5ZfkN19ku1MTNQiWwnrjJkeubDN9_MnYZYx-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3520-
dc.description.abstractHidrojeller, hidrofilik davranış gösteren ve ağırlığının onlarca katı suyu emerek, yapılarında hapsedebilme özelliğine sahip çapraz bağlı polimerik yapılardır. Bulundukları ortamın şartlarına bağlı olarak sıcaklık, pH, çözücü bileşimi gibi belli uyarılara cevap verebilmelerinden dolayı bu malzemeler pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu tez çalışmasında; akrilamid (AAm), akrilik asit (AA), kaolin (Kao), çar (Ch), potasyum hümat (PH), polivinil alkol (PVA) ve akrilamid (AAm), itakonik asit (IA), kaolin (Kao), çar (Ch), potasyum hümat (PH), polivinil alkol (PVA) olmak üzere farklı içerikte kompozit hidrojeller sentezlendi. Sentezlenen hidrojellerin saf su, NaCl ve farklı pH'larda yüzde şişme kapasiteleri hesaplandı. Saf suda en yüksek %şişme kapasite değeri AAm-IA hidrojeli için %31255, AAm-AA hidrojeli için %18586 olarak belirlendi. Sentezlenen kompozit hidrojellerde ise AAm-IA-Kao-Ch-PH-PVA %9736 değeri ile en yüksek %şişme değeri gösterirken, AAm-AA-Kao-Ch-PH-PVA kompozit hidrojelinin %şişme kapasitesi %7806 olmuştur. Hidrojellerin pH'a ve sıcaklığa duyarlı oldukları belirlendi. Sentezlenen hidrojellerin FTIR, XRD, SEM ve TGA analizleriyle karaterizasyonları yapıldı. FTIR analizinde karakteristik pikler olması kimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini, XRD analiz sonuçları jellerin amorf yapıda olduğunu, SEM analizleri dolgu maddelerinin hidrojeller içerisinde homojen olarak dağıldığını, TGA analizleri ise yapıya eklenen PVA'nın hidrojellerin ilk bozunma sıcaklığını arttırdığını göstermektedir. Kompozit hidrojellerin, sulu çözeltilerden MB gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği Taguchi metoduyla araştırıldı. Hidrojellerin MB gideriminde adsorban olarak kullanılabilecekleri gözlemlendi.en_US
dc.description.abstractHydrogels are cross-linked polymeric structures that exhibit hydrophilic behavior and have the ability to absorb and retain water tens of times their own weight. These materials can be used in many areas because they can respond to certain stimuli such as temperature, pH, solvent composition depending on the conditions of the environment they are in. In this thesis, hydrogels composites with different contents; acrylamide (AAm), acrylic acid (AA), kaolin (Kao), char (Ch), potassium humate (PH), polyvinyl alcohol (PVA) and acrylamide (AAm), itaconic acid (IA), kaolin (Kao), char (Ch), potassium humate (PH), polyvinyl alcohol (PVA) were synthesized. The percent of swelling capacities of the synthesized hydrogels were calculated in distilled water, NaCl and different pHs. The highest % swelling capacity value in pure water was determined as 31255% for AAm-IA hydrogel and as 188586% for AAm-AA hydrogel. In the synthesized composite hydrogels, on the other hand, AAm-IA-Kao-Ch-PH-PVA showed the highest %swelling value with a value of 9736%, while the %swelling capacity of the AAm-AA-Kao-Ch-PH-PVA composite hydrogel was 7806%. It was determined that the hydrogels were sensitive to pH and temperature. The synthesized hydrogels were analyzed by FTIR, XRD, SEM and TGA analyses. The characteristic peaks in the FTIR analysis show that the chemical reaction occurs, the XRD analysis results show that the gels are amorphous, the SEM analyzes show that the fillers are homogeneously distributed in the hydrogels, and the TGA analyzes show that the PVA added to the structure increases the initial degradation temperature of the hydrogels. The usability of composite hydrogels as adsorbent in the removal of MB from aqueous solutions was investigated by the Taguchi method. It was observed that they can be used as adsorbent in MB removal.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKimya Mühendisliğien_US
dc.subjectChemical Engineeringen_US
dc.subjectPolimer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectPolymer Science and Technologyen_US
dc.titleKil, pirina çarı ve potasyum hümat içeren akrilamid temelli hidrojel kompozitlerin hazırlanmasıen_US
dc.title.alternativePreparation of acrylamide based hydrojel composites containing clay, olive pomace char and potassium humateen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.institutionauthorÜstün, Serhat-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid753868en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
753868.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

202
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.