Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3519
Title: Çift yüzlü fotovoltaik panellerin farklı zemin koşullarında incelenmesi
Other Titles: Investigation of bifacial photovoltaic panels under different ground conditions
Authors: Çalık, Murat Kubilay
Advisors: Aksoy, Muharrem Hilmi
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Fotovoltaik sistemlerin teknolojilerin değişmesiyle sağlanan verim artışı yanında, uygulama sahasında yapılacak bazı değişiklerle toplam enerji üretiminde elde edilebilecek en küçük artış bile oldukça önemlidir. Bu tez çalışmasında Konya, Ankara, Antalya, İzmir ve Sivas bölgelerinde tek yüzlü ve çift yüzlü fotovoltaik sistemler farklı zemin koşullarında modeller oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde 54 kWp kurulu güç için çatı uygulamasında yatayla 35° eğim açısı ve 0° azimut açıları alınmıştır. Albedo değerleri beyaz zemin için %80, kum zemin için %30 ve asfalt zemin için %10 olan farklı zemin koşullarında çift yüzlü PV paneller ile tek yüzlü PV panellerin performansları karşılaştırılmıştır. Konya bölgesinde ışınım değerinin en yüksek olduğu temmuz ayında beyaz zemine kurulu çift yüzlü PV panellerinin tek yüzlü PV panele göre performans oranının %14 daha fazla olduğu, yıllık toplam değerde ise %8,8 fazla olduğu gösterilmiştir. Değerlendirilen şehirlerden Konya'da çift yüzlü PV paneller için kayıplar sonrası şebekeye aktarılan yıllık toplam enerji değerleri beyaz zeminde 105,69 MWh, kum zeminde 97,73 MWh, asfalt zeminde 94,40 MWh iken tek yüzlü PV panellerinde ise 91,19 MWh olarak belirlenmiş ve beyaz zemine kurulu fotovoltaik panellerin tek yüzlü PV panele göre %15,9 fazla enerji üretebildiği belirlenmiştir. Bu kazancın Ankara bölgesinde %16,0 Antalya bölgesinde %17,5 İzmir bölgesinde %16,1 ve Sivas bölgesinde %15,1 oranında olduğu belirlenmiştir. Çalışmada aylara göre PV panellerin ön ve arka yüzlerine gelen toplam ışınım değerleri de hesaplanmıştır. Beyaz zeminde çift yüzlü PV panellerin Konya bölgesinde yıllık şebekeye aktarılan enerji değerleri incelendiğinde Ankara bölgesinden %5,4 Antalya bölgesinden %12,2 İzmir bölgesinden %0,5 ve Sivas bölgesinden %1,9 daha yüksek olduğu görülmüştür. Beyaz zeminde çift yüzlü PV panellerin Konya bölgesinde yıllık Performans oranları incelendiğinde Antalya bölgesinden %0,8 İzmir bölgesinden %1,7 daha yüksek olduğu ve Ankara bölgesinden %0,1 Sivas bölgesinden %0,8 daha az olduğu bulunmuştur. Yapılan ekonomik analizde ticari bir tüketim yeri için yapılan değerlendirmede Tek yüzlü PV panelin basit geri ödeme süresi 3,1 yıl iken Çift yüzlü PV panelde basit geri ödeme süresi 2,7 yıl olarak hesaplanmıştır. Net bugünkü değer yöntemine göre çift yüzlü PV uygulamasının proje süresince 239.834 TL daha fazla tasarruf sağladığı görülmüştür. Tek yüzlü PV panel uygulamasının iç karlılık oranı 0,32 iken ve çift yüzlü PV panel uygulamasında bu değerin 0,36 olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak panellerin uygulama bölgesine az bir yatırım maliyeti ile değiştirilebilecek zemin koşullarının yanında tercih edilebilecek çift yüzlü PV panel uygulamalarının sistem performansına tek yüzlü PV panellere kıyasla %15 civarında olumlu etkileri olduğu ve ekonomik fizibilitesinin de uygun olduğu görülmüştür.
In addition to the increase in efficiency provided by the change of technologies of photovoltaic systems, even the smallest increase that can be achieved in total energy production with some changes to be made in the field of application is very important. In this thesis, models of monofacial and bifacial photovoltaic systems were created under different ground conditions in Konya, Ankara, Antalya, İzmir, and Sivas regions. In the analysis made, 35° inclination angle with horizontal and 0° azimuth angles were taken for 54 kWp installed power for the roof application. The performances of bifacial PV panels and monofacial PV panels were compared in different ground conditions with Albedo values of 80% for white ground, 30% for sand ground, and 10% for asphalt ground conditions. It has been shown that the performance ratio of bifacial PV panels installed on white ground in July, when the radiation value is the highest in the Konya region, is 14% higher than that monofacial PV panels, and the annual total value is 8.8% higher. In Konya, one of the cities evaluated, the annual total energy values transferred to the grid after losses for bifacial PV panels were determined as 105.69 MWh on white ground, and 97.73 MWh on sand ground, 94.40 MWh on asphalt ground, and 91.19 MWh for monofacial PV panels. and it was determined that photovoltaic panels installed on white ground can produce 15.9% more energy than monofacial PV panels. It has been determined that this gain is 16.0% in the Ankara region, 17.5% in the Antalya region, 16.1% in the Izmir region, and 15.1% in the Sivas region. In the study, the total radiation values coming to the front and back sides of the PV panels were also calculated. When the annual energy values of the bifacial PV panels on the white background are analyzed in the Konya region, it is seen that it is 5.4% higher than the Ankara region, 12.2% higher than the Antalya region, 0.5% higher than İzmir region and 1.9% higher than Sivas region. When the annual performance rates of bifacial PV panels on white background are examined in the Konya region, it is found that it is 0.8% higher than the Antalya region, 1.7% higher than the İzmir region, and 0.1% less than the Ankara region and 0.8% less than Sivas region. In the economic analysis, in the evaluation made for an industrial consumption place, the simple payback period of the monofacial PV panel is 3.1 years, while the simple payback period for the bifacial PV panel is calculated as 2.7 years. According to the net present value method, it has been observed that the bifacial PV application provides 239,834 TL more savings during the project period. It was found that the internal profitability ratio of the monofacial PV panel application was 0.32, and this value was 0.36 in the bifacial PV panel application. As a result, it has been seen that besides the ground conditions that can be changed with a low investment cost in the application area of the panels, the bifacial PV panel applications that can be preferred to have a positive effect of about 15% on the system performance compared to the monofacial PV panels and their economic feasibility is also appropriate.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbUS-4d3xaC6vjQ11qu4xXz-rPXWG3h7T0ZC8iO910gC
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3519
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
756802.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

892
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

130
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.