Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3514
Title: Lif donatılı çimento malzemeler ile güçlendirilmiş konsol betonarmekirişlerin yapısal davranışının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the structural behavior of concrete beams strengthened with fiber reinforced cement materials
Authors: Ünal, Alptuğ
Öztürk, Oğuzhan
Bayrakcı, Şevket Tufan
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemizde çok sayıda binada, mimari estetik kaygı veya kat alanının büyütülmesi amacıyla, yapı taşıyıcı sisteminde çeşitli düzensizlikler yer almaktadır. Binalarda gözlenen en yaygın kusurlardan bir tanesi yapı konsollarıdır. Yapılan gözlemler sonucunda, yapılardaki konsolların kolon kiriş birleşim bölgesindeki problemler özellikle de deprem bölgesindeki binalarda elemanların taşıma kapasitelerine etkisi ciddi risk oluşturmaktadır. Söz konusu durumlar ülkemizde çok sık karşılaşılmasına rağmen bugüne kadar kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır. Bu sebeple konsol kiriş oluşumunda ortaya çıkan sorunların önüne hızlı ve etkili bir biçimde geçmek, gerekli güçlendirme şeklini incelemek adına bu tez çalışması yapılmıştır. Kolon kiriş birleşim bölgesindeki problemler ele alınıp ona göre bir güçlendirme yöntemi önerilmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ve dünyada giderek daha çok araştırmaya konu olan lif donatılı beton ile konsol kirişlerin güçlendirme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla biri referans olmak üzere toplamda 9 adet konsol kiriş numunesi üretilmiş ve depremi benzeştiren tersinir tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deneylerde kiriş mesnet bölgesine ve kiriş açıklığı boyunca lif donatılı beton ile güçlendirilmiş paneller kullanılmıştır. Güçlendirmede kullanılan lif donatılı beton paneller epoksi ve ankraj çubuklarıyla numunelere montajlanmıştır. Deneyde konsol kirişe kiriş uç noktasından yükleme yapılmıştır. Deney elemanlarına tersinir tekrarlanır yatay yük verilerek kolon-kiriş birleşim bölgesindeki hasarlar incelenmiştir. Yapılan deneylerin sonuçlarının daha iyi yorumlanabilmesi amacıyla deney sırasında alınan yük ve deplasman değerleri kullanılarak; yük deplasman grafiği, zarf eğrisi, kümülatif tüketilen enerji grafiği, rijitlik grafiği çizilmiş ve süneklik değeri hesaplanmıştır. Ek olarak deney numunelerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmıştır. RB-LDB2-LEW deney elemanı en yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
In our country, many buildings are usually placed on console overhangs after the ground floor in order to enlarge the floor area. As a result of the observations, it has been observed that in many of these buildings, due to the deflection of the cantilever beams, large cracks have formed on the walls resting on the beams over time Although these situations are frequently encountered in our country, they have not been dealt with comprehensively until today. For this reason, this thesis was carried out in order to prevent the problems that arise in the formation of cantilever beams quickly and effectively and to make the necessary reinforcement. In line with this goal, reinforcement of cantilever beams was carried out with LDB (Fiber Reinforced Concrete), which is the subject of more and more researches in our country and in the world. For this purpose, a total of 9 cantilever beam samples, one of which is a reference, were produced and tested under reversible and repeated loads simulating earthquakes. LDB reinforced panels were used in the beam support area and along the beam span in the experiments. The LDB panels used in the reinforcement were mounted on the samples with epoxy and anchor rods. In the experiment, the cantilever beam was loaded from the beam end point. Damages in the column-beam junction in case of earthquake were investigated. In order to better interpret the results of the experiments, by using the load and displacement values taken during the experiment; load displacement graph, envelope curve, cumulative consumed energy graph, the stiffness graph was drawn and the ductility value was calculated. In addition, a comparative evaluation of the test samples was made. The RB-LDB2-LEW test element has the highest load carrying capacity.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiMX01XvzHg89Jtfv3PdNcPRCJR3jS7vW4OCpcWNILkZA
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3514
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
764293 (1).pdf11.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

4
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.