Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/306
Title: Kil minerallerinin kömürün flotasyon performansına ve kabarcık boyutuna etkisi
Other Titles: The effect of clay minerals on flotation performance and bubble size of coal
Authors: Önen, Vildan
Çağlar, Ayşe Zeynep
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Flotasyon, kömürün doğal hidrofobik yapısından dolayı kömür parçacıklarının kazanılmasında en etkili yöntemlerden biridir. Ancak, flotasyon işlemlerinde kil minerallerinin varlığı birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bu tez çalışmasında farklı kil minerallerinin (kaolen-montmorillonit) Tunçbilek linyit kömürünün flotasyon performansına ve kabarcık boyutuna etkisi araştırılmış ve kil miktarı/cinsi ile kullanılan flotasyon kimyasalları ve kabarcık boyutu arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Deneysel çalışmalarda, toplayıcı olarak gaz yağı kullanılırken, köpürtücü olarak metilizobütilkarbinol (MIBC), DOW250, bastırıcı olarak ise Sodyum silikat kullanılmıştır. Kil cinsi -miktarı (%5-10-15), toplayıcı miktarı, köpürtücü cinsi-miktarı, bastırıcı miktarı ve flotasyon süresi çalışılan deneysel parametrelerdir. Kütahya-Tunçbilek bölgesinden getirilen linyit kömürü için zeta potansiyelinin sıfır olduğu nokta pH 2,1 olarak belirlenmiştir. Optimum bastırıcı miktarı kaolen içeren numuneler için 200 g/t, montmorillonit içeren numuneler için 300 g/t olarak tespit edilmiştir.Beslemede kaolen kilinin miktarı arttırıldıkça verimin azalıp konsantredeki kül içeriğinin arttığı, Montmorillonitte ise hem verimin hem de konsantre kül miktarının arttığı belirlenmiştir. Uygun köpürtücü cinsi-miktarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, Dowfroth-250 ile daha yüksek yanabilir verim değerleri ancak MIBC ile kül içeriği daha düşük konsantreler elde edildiği tesbit edilmiş ve her iki kili içeren besleme numunelerinde optimum köpürtücü miktarı 200 g/t olarak belirlenmiştir.Dowfroth-250, MIBC' ye göre ;Montmorillonit içeren cevher, kaolen içeren cevhere göre daha büyük kabarcıklar üretilmesine neden olmuştur.
Flotation is one of the most effective methods for the recovery of coal particles due to the natural hydrophobic structure of coal. However, the presence of clay minerals in flotation processes causes many negative effects. In this thesis, the effect of different clay minerals (kaoline-montmorillonite) on the flotation performance and bubble size of Tunçbilek lignite coal was investigated and the relationship between clay quantity / type and flotation chemicals used and bubble size was investigated.In the experimental studies, gas oil was used as collector, methylisobutylcarbinol (MIBC), DOW250 and sodium silicate as depressant. Clay type (kaolin-montmorillonite) amount (5-10-15%), collector amount, foaming type-amount, depressant amount and flotation time are experimental parameters studied.Kütahya-Tunçbilek lignite coal is brought to the point of pH 2.1 was determined as the zeta potential is zero. The Optimum amount of depressant was determined as 200 g/t for samples containing kaolen and 300 g/t for samples containing montmorillonite. As the amount of kaolen Clay was increased, the yield decreased and the ash content in the concentrate increased, while in Montmorillonite, both the yield and the amount of concentrated ash increased. In experimental studies conducted with the aim of determining the appropriate foaming type-quantity, it was determined that higher burnable yield values with Dowfroth-250 but lower ash content concentrates with MIBC were obtained and optimum foaming amount was determined as 200 g / t in feeding samples containing both clay.Dowfroth-250, according to MIBC ; the ore containing Montmorillonite caused larger bubbles to be produced than the ore containing kaolen.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwCHTq8Kck4sow7TrUGVhKmuq2rSOPMRTn-beTFXZ9Nb2
https://hdl.handle.net/20.500.13091/306
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
587730.pdf7.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

36
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.