Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2526
Title: Tarihi dokuların sürdürülebilir kentsel koruma yaklaşımı bağlamında irdelenmesi: Bolvadin örneği
Other Titles: Examination of historical fabric in the context of sustainable urban conservation approach: The case of Bolvadin
Authors: Başar, Mehmet Emin
Dabanlı, Pınar
Keywords: Mimarlık = Architecture
Koruma = Conservation
Sürdürülebilirlik = Sustainability
Tarihi doku = Historical tissue
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Zengin bir tarihsel geçmişe sahip olan Bolvadin asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi kent dokusu ile bölgenin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Ancak zamanla nüfus artışı, ekonomik yetersizlikler, sosyal ve fiziksel yapıdaki değişimlerle tarihi dokusu bozulmaya başlamıştır. 1990'lı yıllarda kentsel sit alanı ilan edilmesiyle bölge koruma altına alınmasına rağmen günümüzde koruma ve sürdürülebilirlik sisteminin oluşmadığı görülmektedir. Bölgede koruma çalışmalarının sürdürülebilirliği için fiziksel çevrenin yanında sosyal, kültürel, ekonomik yapıyı da koruyan bütüncül yaklaşımla yerel kimliği oluşturan özelliklerin potansiyele dönüşmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın amacı, kapsamı, materyal ve yöntemi ile kaynak araştırmaları sunulmuştur. İkinci bölümde, sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak tarihsel gelişim süreci, alt boyutları ve kentsel koruma ile ilişkisi aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, ilçenin genel özellikleri ele alınarak geçmişten günümüze değişimi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, çalışma alanı olarak belirlenen kentsel sit alanında fiziksel analizler altında çevresel ve mimari analizlerle birlikte tarihi yapı kullanıcıları ile yapılan anket çalışmaları ile sosyal analizler yapılmıştır. Beşinci bölümde, çalışma alanı sürdürülebilirlik bağlamında fiziksel, sosyal, yasal-yönetsel açıdan değerlendirilerek alanın sorun ve potansiyelleri ortaya konmuştur. Altıncı bölümde, koruma ilkeleri ışığında alandaki tarihi yapıların korunması ve tarihi dokunun sürdürülebilirliği için çevresel, sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel ihtiyaçlara yönelik öneriler sunulmuştur. Son bölümde, tüm çalışma genel çerçevede değerlendirilerek tez çalışması sonlandırılmıştır.
Bolvadin, which has a rich historical history, has been home to many civilizations for centuries and is one of the important settlements of the region with its historical urban texture. However, over time, its historical fabric began to deteriorate with population growth, economic inadequacies, changes in social and physical structure. Although the area was protected by the declaration of an urban site in the 1990s, it is seen that the protection and sustainability system does not occur today. In order to sustain conservation efforts in the region, it is needed to transform the characteristics that make up the local identity into potential with a holistic approach that protects the social, cultural and economic structure as well as the physical environment. The study prepared in this context consists of seven chapters. In the first chapter, the aim, scope, material and method of the study and the literature research are presented. In the second chapter, the concept of sustainability is explained and the historical development process, sub-dimensions and relationship with urban protection are explained. In the third chapter, the general characteristics of the district are discussed and the change from the past to the present is explained. In the fourth chapter, social analyses were carried out with survey studies with historical building users together with environmental and architectural analyses under physical analyses in the urban site designated as a working area. In the fifth chapter, the problems and potentials of the field are revealed by evaluating the field from a physical, social, legal-managerial point of view in the context of sustainability. In the sixth chapter, proposals for environmental, socio-cultural, economic and administrative needs are presented for the protection of historical structures in the area and the sustainability of historical fabric in the light of conservation principles. In the last chapter, the entire study was evaluated in the general framework and the thesis work was terminated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf3h8RyWgZpmyDWXyuVIbKlq-osfhxpZuQOyLWIl65SzN
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_q4otwmLZGJR7_b-iKHIoAsziGCPc_z5_nZoopj0FHdn
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2526
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
725906.pdf17.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

460
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

58
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.