Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/251
Title: Kentsel dönüşüm çalışmalarında taşınmaz değeri ile uygulama
Other Titles: Aplication with real estate value approach in urban transformation studies
Authors: Yalpır, Şükran
Bayrak, Eda
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Eşdeğerlilik
Kentsel Dönüşüm
Nonlineer Regresyon Analizi
Taşınmaz Değerleme
Equivalency
Konya
Nonlinear Regression Analysis
Real Estate Valuation
Urban Transformation
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Taşınmaz değerleme alanında ülke bazında henüz ortak bir payda benimsemediğimizden, yasa, yönetmelik ve kurallara sahip olunmadığından değerleme konusunda dünyada da olduğu gibi bir kargaşa söz konusudur. Taşınmaz değerlemede amaç taşınmazların raYiç değerlerini bilimsel, doğru ve bağımsız olarak piyasa koşullarında belirlemektir. Taşınmaz değerleme kamulaştırma, vergilendirme, kentsel dönüşüm vb. alanlarda kullanılmaktadır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm çalışmalarının kentsel yenileme ve canlandırma gibi türleri mevcuttur. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile sosyal ve çevresel birçok problem çözümlenmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarında mülk sahiplerinin kentsel dönüşüm sonrası, mevcutta bulunan taşınmazlarının değerinden daha az veya daha fazla değerde mülk sahibi olmalarının önüne geçilebilmesi için taşınmazların değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanında yapılan taşınmaz değerlemenin nasıl yapılması gerektiği ve taşınmaz değerlemenin adil bir şekilde kısa sürede nasıl yapılabileceği konusunda araştırma yapılmıştır. Uygulama alanı olarak seçilen Konya ili Meram ilçesinde bulunan taşınmazların kentsel dönüşüm öncesi değerleme çalışmasında regresyon analizleri kullanılmıştır. Dönüşüm öncesi uygulamada regresyon yöntemi lineer ve nonlineer olmak üzere iki şekilde uygulanmış ve karşılaştırılarak en başarılı değer tahmininin nonlineer regresyon matematiksel modeli ile olduğu görülmüştür. Kentsel dönüşüm sonrası taşınmazların tahmini değerleri bulunurken nominal yönteme göre çalışma gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası gerçekte mevcut olan uygulama ile karşılaştırılmıştır.
In some countries, we are yet to adopt a common denominator in real estate valuation areas, the law is a confusing question in the world as we have the rules and regulations concerning valuation. The aim of immovable property valuation Raic scientific value of real estate to determine accurately and independently of market conditions. Real estate valuation expropriation, taxation, urban transformation and so on. used in areas. Urban regeneration works, which are applied for the purpose of increasing the living standards, are available for urban renewal and revitalization. Urban transformation practices solve many social and environmental problems. In urban transformation studies, it is necessary to determine the value of the immovable property in order to prevent property owners from having less or more value than the value of their immovable property. In this study, it has been investigated how the real estate valuation in the area of urban transformation and urban transformation should be done and how the real estate valuation can be done in a short time. Regression analysis was used in the pre-urban valuation study of the immovables in the district of Meram in the province of Konya. Regression method was applied in two ways as linear and nonlinear in the pre-transformation application and the most successful value estimation was observed with nonlinear regression mathematical model. Estimated values of the immovables after the urban transformation were determined while the nominal method was used. It was compared with the actual application after the application.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmWtqdTGqqM4vQZiD5mNMTo2keCIGeJwcpofUXBNJmWPc
https://hdl.handle.net/20.500.13091/251
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570199.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

134
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.