Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYalpır, Şükran-
dc.contributor.authorBayrak, Eda-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:23:55Z-
dc.date.available2021-12-13T10:23:55Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmWtqdTGqqM4vQZiD5mNMTo2keCIGeJwcpofUXBNJmWPc-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/251-
dc.description.abstractTaşınmaz değerleme alanında ülke bazında henüz ortak bir payda benimsemediğimizden, yasa, yönetmelik ve kurallara sahip olunmadığından değerleme konusunda dünyada da olduğu gibi bir kargaşa söz konusudur. Taşınmaz değerlemede amaç taşınmazların raYiç değerlerini bilimsel, doğru ve bağımsız olarak piyasa koşullarında belirlemektir. Taşınmaz değerleme kamulaştırma, vergilendirme, kentsel dönüşüm vb. alanlarda kullanılmaktadır. Yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm çalışmalarının kentsel yenileme ve canlandırma gibi türleri mevcuttur. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile sosyal ve çevresel birçok problem çözümlenmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarında mülk sahiplerinin kentsel dönüşüm sonrası, mevcutta bulunan taşınmazlarının değerinden daha az veya daha fazla değerde mülk sahibi olmalarının önüne geçilebilmesi için taşınmazların değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanında yapılan taşınmaz değerlemenin nasıl yapılması gerektiği ve taşınmaz değerlemenin adil bir şekilde kısa sürede nasıl yapılabileceği konusunda araştırma yapılmıştır. Uygulama alanı olarak seçilen Konya ili Meram ilçesinde bulunan taşınmazların kentsel dönüşüm öncesi değerleme çalışmasında regresyon analizleri kullanılmıştır. Dönüşüm öncesi uygulamada regresyon yöntemi lineer ve nonlineer olmak üzere iki şekilde uygulanmış ve karşılaştırılarak en başarılı değer tahmininin nonlineer regresyon matematiksel modeli ile olduğu görülmüştür. Kentsel dönüşüm sonrası taşınmazların tahmini değerleri bulunurken nominal yönteme göre çalışma gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası gerçekte mevcut olan uygulama ile karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn some countries, we are yet to adopt a common denominator in real estate valuation areas, the law is a confusing question in the world as we have the rules and regulations concerning valuation. The aim of immovable property valuation Raic scientific value of real estate to determine accurately and independently of market conditions. Real estate valuation expropriation, taxation, urban transformation and so on. used in areas. Urban regeneration works, which are applied for the purpose of increasing the living standards, are available for urban renewal and revitalization. Urban transformation practices solve many social and environmental problems. In urban transformation studies, it is necessary to determine the value of the immovable property in order to prevent property owners from having less or more value than the value of their immovable property. In this study, it has been investigated how the real estate valuation in the area of urban transformation and urban transformation should be done and how the real estate valuation can be done in a short time. Regression analysis was used in the pre-urban valuation study of the immovables in the district of Meram in the province of Konya. Regression method was applied in two ways as linear and nonlinear in the pre-transformation application and the most successful value estimation was observed with nonlinear regression mathematical model. Estimated values of the immovables after the urban transformation were determined while the nominal method was used. It was compared with the actual application after the application.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeodezi ve Fotogrametrien_US
dc.subjectGeodesy and Photogrammetryen_US
dc.subjectMühendislik Bilimlerien_US
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.subjectEşdeğerliliken_US
dc.subjectKentsel Dönüşümen_US
dc.subjectNonlineer Regresyon Analizien_US
dc.subjectTaşınmaz Değerlemeen_US
dc.subjectEquivalencyen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectNonlinear Regression Analysisen_US
dc.subjectReal Estate Valuationen_US
dc.subjectUrban Transformationen_US
dc.titleKentsel dönüşüm çalışmalarında taşınmaz değeri ile uygulamaen_US
dc.title.alternativeAplication with real estate value approach in urban transformation studiesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.institutionauthorBayrak, Eda-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid570199en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
570199.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

158
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.