Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2328
Title: Mimarlık okullarında yapı bilgisi eğitiminin sanal gerçeklik sistemleri ile bütünleştirilmesi
Other Titles: Integration of building science education with virtual reality systems in architecture schools
Authors: Korkmaz, Serra Zerrin
Özdoğan, Merve
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Görerek, dokunarak ve yaparak öğrenmeye dayalı bir program olan mimarlık eğitiminde öğrenciler, tasarım ve çizim yapabilmek için öncelikli olarak hayal etmeye ihtiyaç duymaktadır. 2018 yılından itibaren üniversitelerde Z Kuşağı bireyleri eğitim almaktadır. Z Kuşağı'ndaki bireyler için teknoloji, hayatlarının ayrılmaz bir parçası konumundadır. Günümüzde üniversitelerdeki mimarlık eğitimini Z Kuşağı öğrencilerinin aldığı göz önünde bulundurulduğunda, eğitim ve öğretim sisteminin kuşaktaki bireylere yönelik olarak güncellenmesi önem kazanmaktadır. Bu anlamda, özellikle görsel öğrenici olan Z Kuşağı bireylerinin eğitiminde; güncel teknolojilere yer verilmesi, konuların canlandırma ve/veya görselleştirme gibi yollarla anlatılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışmada; mimarlık eğitiminde önemli bir yeri olan yapı bilgisi derslerinin, Z Kuşağı bireylerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesinin mümkün olup olmadığının sorgulanması amaçlanmıştır. İlgili düzenleme, sanal gerçeklik teknolojilerinin yapı bilgisi dersleri ile bütünleştirilmesiyle sağlanmaya çalışılmıştır. Bütünleştirme aşamasında, sanal gerçeklik sistemlerinin geleneksel eğitimin yerini alması değil gerekli görülen noktalarda eğitime destek olması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında, literatür taraması yapılarak sanal gerçeklik teknolojileri, kuşak kavramı ve mimarlık eğitimindeki yapı bilgisi dersleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında kurgulanan alan çalışmasında, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü MİM 241-Yapı Bilgisi II dersine kayıtlı öğrenciler ile bir sanal ortam deneyimi gerçekleştirilmiştir. Tez kapsamında anket ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Derse kayıtlı olan öğrencilerin tamamına uygulanan anket çalışması sonucunda verilen 50 yanıt arasından 10 kişilik örneklem grubu belirlenmiştir. Bu örneklem grubu ile sanal ortam deneyimi, sanal gerçeklik gözlüğü vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sanal ortam deneyimlerinin sorgulandığı 15 adet görüşme sorusu, deneyim sonrasında öğrencilere bireysel olarak yöneltilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak; oluşturulmuş olan sanal ortamın katılımcıların konuları algılamalarında kolaylık sağladığı görülmüştür. Z Kuşağı bireylerinden oluşan katılımcılar, ilgili sistemleri kullanmakta bir problem yaşamayarak ortama kolayca adapte olabilmişlerdir. Yapı bilgisi dersleri ile bütünleştirilmesi düşünülen sistemlerin, katılımcılar tarafından olumlu karşılandığı görülmüş ve sistemlerin derslerde kullanımının, öğrencilerin derse olan ilgisini artıracağı sonucuna varılmıştır. Kısaca sistem; kullanılabilirlik, öğreticilik ve erişilebilirlik açısından başarılı bulunmuştur. Yapılan çalışmanın değerlendirilmesinin ardından, bu alanda gelecekte yapılabilecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.
In architectural education, which is a program based on learning by seeing, touching and doing, students primarily need to imagine in order to design and draw. Since 2018, Generation Z individuals have been receiving education at universities. For individuals in Generation Z, technology is an integral part of their lives. Considering that Generation Z students receive architectural education in universities today, it is important to update the education and training system for the individuals in the generation. In this sense, especially in the education of Generation Z individuals who are visual learners; It is thought that it will be useful to include current technologies and to explain the subjects through animation and/or visualization. In the study; it is aimed to question whether it is possible to organize the building science courses, which have an important role in architectural education, in accordance with the needs of Generation Z individuals. The relevant organize has been tried to be provided by the integration of virtual reality technologies into building science courses. In the integration phase, it is aimed not to replace traditional education with virtual reality systems, but to support education where necessary. Within the scope of the study, virtual reality technologies, the concept of generation, building science courses in architectural education were investigated by literature review. In the field study, which was constructed in the light of the obtained data, a virtual environment experience was carried out with the students enrolled in ARCH 241-Building Science II course of the Department of Architecture of the Faculty of Architecture of Gebze Technical University. Survey and interview methods were used within the scope of the thesis. As a result of the survey study applied to all the students enrolled in the course, a sample group of 10 was determined among the 50 responses. The virtual environment experience with this sample group was carried out through virtual reality glasses. 15 interview questions in which participants' virtual environment experiences were questioned were directed to the students individually after the experience. Based on the findings obtained as a result of the interviews; it has been seen that the created virtual environment facilitates students' perception of the subjects. The participants, consisting of Generation Z members, were able to easily adapt to the environment without experiencing any problems in using the relevant systems. It was seen that the systems that were thought to be integrated into the building science courses were welcomed by the participants, and it was concluded that the use of the systems in the courses will increase the students' interest in the course. Briefly, the system; was found to be successful in terms of usability, instructional, and accessibility. After the evaluation of the study, suggestions were made for future research in this field.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65cOQuRExAyed1rSld5AGo-0OYw3Z68VkLXq_m3PRmJ8v
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2328
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
715006.pdf6.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

726
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

458
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.