Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2287
Title: Mevcut betonarme bir okul binasının deprem güvenliğinin incelenmesi ve tbdy-2018'e göre alternatif güçlendirme yöntemlerinin araştırılması ve çözüm önerileri
Other Titles: Investigation of eartquake safety of an existing reinforced concrete school building and research of alternative strengthening methods according to tbdy-2018 and solution proposals
Authors: Kara, Nail
Karaca, Nazım
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Güçlendirme
deprem
deprem performansı
betonarme çerçeve
rijitlik
Reinforcement
earthquake
earthquake performance
reinforced concrete frame
stiffness
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemiz deprem açısından oldukça aktif bir coğrafyada bulunmaktadır. Genellikle depremlerden sonra yerinde yapılan incelemelerde yerinde üretilen beton kullanıldığı için bu yapılarda mevcut beton dayanımının oldukça düşük seviyede olduğu ve donatıların önemli kısmının korozyona uğradığı ve nervürsüz olduğu da gözlenmektedir. Aynı zamanda imalat sırasındaki işçilik hataları ve denetim eksiklikleri yapılarımızın deprem karşısında beklenilen performansı yerine getirememesine, büyük maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Bu kapsamda mevcut yapıların hepsinin yıkılıp yeniden yapılması ekonomiklik, fonksiyonellik ve zaman açısından uygulanabilir olmadığından böyle yapıların gerekli kısımlarının onarılması onarılmayacak durumda olan kısımlarının ise çeşitli güçlendirme teknikleri vasıtası ile güvenli duruma getirilmesi uygun olmaktadır. Bu güçlendirme yöntemlerinden ve en çok kullanılanlarından biri olan binanın mimari durumuna göre uygun kısımlarına betonarme perde ilave edilmesi mevcut binanın rijitliğinde önemli artış sağlayarak yapının deprem güvenliğini sağlamasında katkısı olacaktır. Bu tez çalışmasında TBDY-2018 yönetmeliği esas alınarak mevcut betonarme bir okulun doğrusal olmayan hesap yöntemi (nonlineer analiz) ile performans değerlendirmesi yapılmış ve yapının güçlendirilmesine karar verilmiştir. Ardından da yapı için üç farklı güçlendirme önerisi sunulmuş ve istenilen deprem yer hareketleri için güçlendirilmiş durumların performans analizleri yapılmıştır. Yapının istenilen deprem performans düzeyine ulaşması sağlanmıştır.
Our country is located in a very active geography in terms of earthquakes. Since the concrete produced on site is used in on-site inspections after earthquakes, it is observed that the existing concrete strength in these structures is at a very low level, and a significant part of the reinforcements are corroded and non-ribbed. At the same time, workmanship errors and inspection deficiencies during manufacturing cause our buildings to not perform as expected against earthquakes and cause great material and moral losses. In this context, since demolition and rebuilding of all existing structures is not feasible in terms of economy, functionality and time, it is appropriate to repair the necessary parts of such structures and to make the parts that cannot be repaired safe by means of various strengthening techniques. Adding reinforced concrete curtains to the appropriate parts of the building, which is one of these strengthening methods and one of the most used, will contribute to the earthquake safety of the building by providing a significant increase in the rigidity of the existing building. In this thesis study, based on the TBDY-2018 regulation, the performance of an existing reinforced concrete school was evaluated by nonlinear calculation method (nonlinear analysis) and it was decided to strengthen the structure. Then, three different reinforcement proposals were presented for the structure and performance analyzes of the reinforced cases were made for the desired earthquake ground motions. It was ensured that the structure reached the desired earthquake performance level.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65cR2dc4at8Abnrn06L-7-XZvnu3BtaKzjeAu7817w9zd
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2287
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
715336.pdf6.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

458
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

1,062
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.