Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2273
Title: Arazi toplulaştıma projelerinin kırsal kalkınma içerikli yapılmasının gerekliliği üzerine bir çalışma
Other Titles: A study about necessity to conduct the land consulting projects with rural development content
Authors: İnam, Şaban
Samancıoğlu, Fatma
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ülkemizde yapılan arazi toplulaştırma projeleri çoğunluğu dar anlamda olup, genellikle bugüne kadar 'parsellerin geometrik şeklinin düzeltilmesi, işletmeye ait parçalı parsellerin birleştirilmesi ve tarla içi teknik altyapı geliştirilmesi' olarak uygulanmıştır. Bu tez çalışmasında, "DSİ tarafından yürütülen 'Murat Nehri Taşkın Koruma Projesi' ve 'Ağrı İli, Ballıbostan, Kumlugeçit, Eskiharman, Yoncalı ve Bezirhane köyleri Arazi Toplulaştırma Projesi' birlikte değerlendirmeye alınarak, Türkiye şartlarında ekolojik yapının ve ekosistemlerinde dikkate alındığı, devlet hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanların kamuya kazandırıldığı'' çok amaçlı projelerin üretilebileceği ortaya konulmuştur. Proje sahasının ekolojik dengesini korumak için Murat Nehri'nde yaşanan taşkınları kontrol altına alarak bölgede ekolojik koridorlar oluşturulmak suretiyle bitki ve hayvan türlerinin korunması, beslenmesi, geçiş alanları oluşturulması ve dinlenmesi sağlanmıştır. Bu bakış altında bir arazi toplulaştırma projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte kırsal yerleşim yeri ve tarım alanlarının maksimum verimlilikte ve çok amaçlı kullanımı sağlanarak kırsal kalkınmaya destek verilecektir.
The land consolidation project in our country generally made in the strict sense and generally implemented as "correcting the geometric shape of the parcels, combining the parcels belonging to the enterprise and developing in-field technical infrastructure". In this thesis, in sense of "considering the ecological structure and ecosystems in the conditions of Turkey and considering non-registration areas under state provision and disposal are brought to the public, 'flood protection project of Murat River' that carried out by DSİ and 'land consolidation project of Ballıbostan, Kumlugeçit, Eskiharman, Yoncalı and Bezirhane neighborhoods of Ağrı province' are evaluation together" it has been demonstrated that multi-purpose projects can be produced. To protect the ecological balance of the project site, by controlling the floods in the Murat River and by establishing ecological corridors in the region, the protection, feeding, transition areas and resting of plant and animal species will be ensured. With the implementation of a land consolidation project under this perspective, rural development will be supported by ensuring maximum efficiency and multipurpose use of rural settlements and agricultural areas.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5SgvlggypbxTfBbLjByRBukwfb45tkRyu6YUuGcN3IiHb8_L_k
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2273
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
705079.pdf12.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

40
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.