Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/199
Title: Yüksek plastisiteli kil zeminlerde cam lifi katkısının zeminin mukavemet, permeabilite ve konsolidasyon özelliklerine etkisi
Other Titles: The effect of glass fiber admixture on the strength, permeability and consolidation properties of soil in high plasticity clay soils
Authors: Yıldız, Mustafa
Aysu, Şehnaz
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yüksek plastisiteli kil zeminler su ile temas ettiğinde belirgin bir şekilde şişer ve kuruduğunda büzülür. Zeminin bu şişme ve büzülme davranışından dolayı, üzerinde kurulu farklı inşaat mühendisliği yapılarında hasarlar meydana gelir. Dolayısıyla, bu tip zeminler için stabilizasyon çok önemlidir. Yüksek plastisiteli killer geçirimsizliğin sağlanması amacıyla genellikle maden üretim ve atık sahalarında, katı atık depolarında, su tutma yapılarında sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek plastisiteli killerin su muhtevası arttığı zaman taşıma gücü azalmakta ve oturma potansiyeli artmaktadır. Killi zeminlerin kimyasal stabilizasyonunda kullanılan başlıca katkı maddeleri kireç, çimento ve uçucu küldür. Fakat bu uygulamalar genellikle yüksek plastisiteli kilin taşıma gücünü artırıp oturma potonsiyelini azaltırken, geçirimliliğini artırmaktadır. Geçirimsizliğin önemli olduğu durumlarda, esas görevi olan fonksiyonlarını yerine getirememektedir. Yüksek plastisiteli kil zeminin cam lifi kullanılarak taşıma gücünün artırılması günümüzde yeni kullanılan bir yöntemdir. Çalışmada, yüksek plastisiteli kil zeminlerde cam lifi katkısının zeminin mukavemet, permeabilite ve konsolidasyon özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Kil zeminin geoteknik özellikleri belirlenmiş, cam lifinin fiziksel özellikleri tanımlanmıştır. Çalışmada uzunluğu 12 mm olan cam lifi kullanılmıştır. Numunelerdeki cam lifi oranı kil zeminin belli bir yüzdesi şeklinde (0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25 ve 1.50 oranlarında) seçilmiş, kil zemin ile birlikte rasgele karıştırılarak ve karışım örnekleri optimum su içeriği kullanılarak hazırlanmıştır. Suya doygun hale getirilen katkılı ve katkısız kil numuneler üzerinde taşıma gücü, konsolidasyon ve geçirgenlik deneyleri yapılmış, belirli orandaki cam lifi katkısının kil zeminin taşıma gücü, oturma ve permeabilitesine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca yüksek plastisiteli kil zeminlerde cam lifi katkısının zeminin mukavemet, permeabilite ve konsolidasyon özelliklerini optimum şekilde sağlayan katkı oranını belirlenmiştir.
High plasticity clay soils swell noticeably when in contact with water and shrink when dry. Due to this swelling and shrinkage behavior of the soil, damage occurs in different civil engineering structures installed on it. Therefore, stabilization is very important for such soils. High plasticity clays are often used in mine production and waste fields, solid waste tanks, water retention structures to ensure impermeability. When the water content of high plasticity clays increases, the bearing capacity decreases and the sitting potential increases. The main additives used in the chemical stabilization of clayey soils are lime, cement and fly ash. However, these applications generally increase the bearing capacity of the high plasticity clay while decreasing the sitting potential and increasing its permeability. In cases where impermeability is important, it cannot perform its essential functions. Today, increasing the bearing capacity of the high plasticity clay soil by using glass fiber is a new method. In this study, the effect of glass fiber additive on the strength, permeability and consolidation properties of the soil was investigated in high plasticity clay soils. The geotechnical properties of the clay soils were determined and the physical properties of the glass fiber were defined. Glass fiber of 12 mm length was used in this study. The glass fiber ratio in the samples was chosen as a certain percentage of the clay soil (in the ratio of 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25 and 1.50), the clay was randomly mixed with the soil and the mixture samples were prepared using the optimum water content. The bearing strength, consolidation and permeability experiments have been carried out in with and without additive water saturated samples , and the effect of glass fiber additive on the bearing capacity, seating and permeability of clay soil was investigated. In addition, the optimum contribution rate of glass fiber that provides the strength, permeability and consolidation properties of the soil is determined in high plasticity clay soils.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtP9h2j3fQ0dDheY9N3LKbke7WTnVl973l24VXtY-9yfd
https://hdl.handle.net/20.500.13091/199
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
634928.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

450
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

230
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.