Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/907
Title: Arazi toplulaştırma çalışmalarında derecelendirme yöntemlerinin dağıtıma etkisi
Other Titles: Effects of the classification to the land reallociations in land consolidation studies
Authors: Çay, Tayfun
Köken, Beste
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Arazi Toplulaştırması
dağıtım ,derecelendirme
Arazi kullanımı
Land use
Arazi toplulaştırması
Land consolidation
Dağıtım
Distribution
Derecelendirme
Rating
Classification
land consolidation
reallocation
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Kırsal alanda yapılan yatırımlardan en yüksek verimin alınması, tarımsal yapıdaki bozukluğun düzeltilmesi ve tarımsal kalkınmanın sağlanmasında Arazi Toplulaştırması önemli bir yer tutmaktadır. Arazi toplulaştırması projelerinin başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenlerden biri olan derecelendirme çalışmaları bu anlamda kritik önem arz etmektedir. Derecelendirme ile işletmelerin, proje öncesi ve sonrası eşdeğer araziye sahip olması hedeflenmektedir. Türkiye de Arazi Toplulaştırması uygulamalarında derecelendirme çalışmaları bu güne kadar yürürlüğe giren ; Arazi Toplulaştırması Tüzüğü,3083 sayılı yasa, 3083 sayılı yasa göz önünde bulundurularak Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2010 yılında yayınladığı teknik talimatnameye göre yeni derecelendirme yöntemi ve 2019 yılında çıkarılan uygulama yönetmeliği kullanılmıştır. Bu çalışmada; Konya ili Çumra İlçesi Üçhüyük mahallesi uygulama alanı olarak seçilmiş dört farklı derecelendirme yöntemi ve bu derecelendirmeler esas alınarak yapılan dağıtım ve parselasyon işlemleri karşılaştırılmıştır. Bu şekilde dört farklı derecelendirme yönteminin dağıtım üzerindeki etkisi ortaya konulmuş ve yöntemlerin ağırlıkları açısından analizi yapılmıştır. Proje sahasında ATT ve 3083 yeni derecelendirme yönteminin sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu saptanmıştır. 2019 yılında yayımlanan yeni derecelendirme yönteminin diğer yöntemlere yakınlığı belirlenmiş olup bu sebeple kullanılabileceği görülmüştür.
Land consolidation has a significant role in receiving the biggest effect for the investments in rural areas, correcting the failures in structures and development of agriculture. Classification practices state a big importance in accomplishment of land consolidation projects. Thanks to the classification, it is aimed to equalize the worth of the lands of beneficiaries before and after the project.In Turkey, during the land consolidation processes, classification has been completed according to technical standards which is published by General Directorate of Agricultural Reform with consideration of Law No. 3083 (Agrarian Reform Law about Land Arrangement on Irrigation Areas). Nowadays, land consolidation is done in accordance with the new grading methods which are published by General Directorate of Agricultural Reform in June 2010 and new land consolidation regulation published in 2019.Performing land consolidation processes by different institutions and legislations created big differences in land consolidation processes. The biggest difference among them is the fact that General Directorate of Agricultural Reform makes the grading process by considering fair value index. However, in land consolidation regulations, the fair value index is not used. In this study, four different methods of grading and land reallocation & parcelling processes are compared.Thus,four different classification methods on the land reallocation were analyzed in terms of their weights.In the project area, the results of land consolidation regulation and law no 3083 were found to be close. The similarity of the new classification method published in 2019 to other methods was determined and it was found appropriate to use the method fort his reason.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVlXCTvRDhEbkE6-WBoIY3iObxB4jsuuvLzTWEg69pjzj
https://hdl.handle.net/20.500.13091/907
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
546840.pdf15.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

32
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.