Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/887
Title: OGEE tipi dolu savaklar üzerindeki akımların deneysel ve nümerik modellenmesi
Other Titles: Experimental and numerical modeling of flow on OGEE spillway
Authors: Yarar, Alpaslan
Kocaer, Öznur
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Ogee tipi dolusavak, fonksiyonel uygunluğu ve yüksek güvenlik faktörü nedeniyle en çok tercih edilen savak tiplerinden biridir. Rezervuardaki debilerin ve su seviyelerinin kontrol edilmesi için acil durumlarda su seviyesinin düşürülmesi, normal nehir fonksiyonlarının sürdürülmesi ve fazla suyun tahliyesi gibi birçok kullanımı vardır. Bu çalışmanın temel amacı, ogee tipi dolusavağın laboratuvar ortamlarında açık kanal içinde deneyleri yapılarak üzerindeki akışın araştırılması ve sayısal model ile simüle edilmesidir. Fiziksel modelin birebir aynı boyutlardaki sayısal modeli açık kaynak kodlu ve ticari paket program olmak üzere iki farklı programla modellenmiştir. Modellerin belirlenen dört noktada akış derinlikleri ölçülmüştür. Sayısal analizde K-? ve K-? SST türbülans modelleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, akış derinliklerini ve su yüzey profillerini simüle etmek için sayısal araçların yeterince gelişmiş olduğu kanıtlanmıştır.
The Ogee type spillway is one of the most preferred sluice types due to its functional suitability and high safety factor. In order to control discharges and water levels in the reservoir, spillways have many uses for reducing water level in emergency situations such as reducing water level, maintaining normal river functions and draining water. The main purpose of this study is to investigate the flow of ogee type spillway in open channels in laboratory environments and to simulate it with numerical model. The physical model is modeled in two different programs as open source and commercial package program. Flow depths of the models were measured at four determined points. K-? and K-? SST turbulence models were used in numerical analysis. According to the results obtained, it has been proven that the numerical tools are sufficiently developed to simulate the flow depths and water surface profiles.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZblviPpn_YNDzGREVBj7cPdG4lUbjBJHGWOM8RehaYUvO
https://hdl.handle.net/20.500.13091/887
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
551490.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

112
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.