Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/841
Title: Optimum süreli kavşak kontrol cihazı tasarımı ve uygulaması
Other Titles: Optimum periodical intersection controller design and application
Authors: Keskin, Emre
Advisors: Çetinkaya, Nurettin
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Trafik
Traffic
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünya üzerinde nüfusun, kentleşmenin artması ve sanayinin gelişmesi ile insan ve eşya hareketliği artmıştır. Dolayısı ile trafik ve trafik yönetimi de aynı ölçüde önem kazanmıştır. Ülkemizde ise şehir yaşamının en büyük problemi trafiktir. Verimlilik açısından bakıldığında, trafikte geçirdiğimiz gereksiz her saniye trafikte olan araç sayısına çarpıldığında ülke ekonomisine çok büyük bir zarar açmaktadır. Bu tez çalışmasında trafik ışıklarında gereksiz beklemelerin önüne geçmek için araç yoğunluğuna göre sinyal süresinin hesaplanması ve gereksiz beklemelerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bunu yaparken yöntem olarak yığışımlı taşıt sayısı eğrisi metodu kullanılmıştır. Projenin uygulama kısmında bu yöntemi kullanan bir bilgisayar programı ve gerçek hayatta kullanıma uygun kavşak kontrol cihazı prototipi hazırlanmıştır. Tez çalışması Ankara ilindeki gerçek kavşaklar ve gerçek araç sayıları üzerinden yapılmış, kavşağın mevcut hali ve optimum sinyal süresi hesaplanmış hali Vissim trafik simülasyon programında karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kavşakların sinyal sürelerindeki küçük uygulamaların bile faydalı sonuçlar doğurduğu gözlenmiştir. Öte yandan çok daha yoğun kavşaklarda sinyalizasyon yöntemleri dışında çözüm aranması gerekliliği ispatlanmıştır.
With the increase of population, urbanization and the development of industry, the movment of human and objects have increased. Therefore, traffic and traffic management have gained the same importance. In our country, the biggest problem of urban life is traffic. In terms of efficiency, when multiplying the number of vehicles in traffic by each unnecessary second we spent in traffic causes a huge damage to the national economy. In this thesis, to avoid unnecessary waiting at traffic lights it is aimed to calculate the signal duration according to vehicle density and eliminate unnecessary waiting. when doing this, as method was used the aggregate cumulative number of vehicles curve. In the implementation part of the project, was prepared with a computer program that uses this method and real life using convenient junction control device. The thesis is based on the number of real junctions and real vehicles in Ankara, the current junction and the optimal signal duration are compared in the Vissim traffic simulation program. In this study, It has been observed that even small applications in signal times of junctions produce beneficial results. On the other hand,it has proved the necessity to search for solutions outside signaling methods at much more junction points.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmRnS9rtygpDFg5rWtia-yG1hJKItF16pl1sFdYUzuVcl
https://hdl.handle.net/20.500.13091/841
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
573966.pdf6.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 13, 2024

Download(s)

134
checked on May 13, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.