Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/828
Title: Çavuşcugöl linyit açık ocağı doğu şevlerinde oluşan deformasyonların jeodezik yöntemle izlenmesi ve matematiksel modellenmesi
Other Titles: Monitoring the deformations in ilgin-çavuşcugöl lignite open pit mine slopes by geodetic methods and mathematical modelling
Authors: Özşen, Hakan
Kaygusuz, Berk
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Açık maden ocaklarında, mühendislik çalışmaları ile oluşturulan şevlerde, karayolu ve demiryolu yarmalarında ve doğal şevlerde duraysızlık oluşması durumunda şev kaymaları oluşabilmektedir. Meydana gelen bu kaymalar yaşam kaybına, ekonomik kayıplara, geometrisi bozulan alanlara sebebiyet vermektedir. Bu sonuçların önüne geçebilmek için oluşan duraysızlıkların izlenmesi ve elde edilen sonuçlar neticesinde emniyeti arttırmak için jeoteknik verilerin güncellenmesi, kaya düşmesini önleyici sistemler gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışma, halen TKİ Ilgın Linyitleri İşletmesi'ne bağlı olan Ilgın-Çavuşcugöl linyit açık ocağında gerçekleştirilmiştir. Ocakta yapılan incelemeler ve denetlemeler neticesinde ocağın doğu şevinin 60 m ilerisinde bulunan TCDD Çavuşcugöl İstasyonu'na yönelimli çekme çatlakları tespit edilmiştir. Ölçüm sistemi olarak jeodezik ölçüm yöntemi kullanılarak 112 günlük süreçte belirli aralıklarla şev hareketleri izlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda şevdeki deformasyon hareketleri değerlendirilmiştir. Ardından, bu hareketliliğe bağlı matematiksel eşitlikler geliştirilmiştir.
Slope failure may occur in slopes of open pits slopes, engineering design, highway and railway cuts and natural slopes in case of instability. These failures result in loss of life, economic losses and deterioration of the geometry. In order to prevent these undesired results, monitoring the instability on the slopes is essential safety enhancement geotechnical revisions, rock fall prevention systems etc. must be established according to the results of monitoring studies. This study was carried out in TKİ Ilgın-Çavuşcugöl lignite open pit mine. As a result of the inspections carried out in the mine tension cracks were seen on the eastern slopes which is 60 m far from TCDD Çavuşcugöl train station. Slope movements were monitored at certain intervals in a period of 112 days by using geodetic measurement method as a monitoring system. Deformation data of the slope were evaluated and a mathematical equation based on these movements was then developed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwM2z1LJ95QJGXdMBR-q9LebYyaLpwo_J3DzCrqojT0Ik
https://hdl.handle.net/20.500.13091/828
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
589586.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

30
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.