Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/794
Title: Yüksek gerilim hatlarının boru hatları üzerindeki etkileri ve belirli bir bölgedeki AC korozyonunun giderilmesi
Other Titles: Effects of high voltage lines on pipelines and removal of AC corrosion in a specific area
Authors: Seyfi, Levent
Karataş, Emre
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Boru hatları
Pipelines
Katodik koruma
Cathodic protection
Korozyon
Corrosion
Yüksek gerilim hatları
High voltage lines
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yüksek gerilim enerji nakil hatlarının manyetik alanlar üretmesi boru hattı üzerinde alternatif akım girişimlerine (AC enterferans) neden olmaktadır. Dışarıdan gelen bu girişim zamanla boru hattında korozyona neden olarak boru hattı sisteminde hem işletme kayıplarına hem de ekonomik maliyetlere yol açmıştır. Bu tez çalışmasında; çelik boru hatlarındaki korozyondan ve korozyon oluşumundan, korozyondan korunma yöntemi olan katodik koruma sistemlerinden, boru hatları üzerinde meydana gelen girişimlerden ve girişim kaynaklarından bahsedilmektedir. Alternatif akım girişimlerinin oluşma yöntemleri ve mekanizmaları açıklanmaya çalışılmıştır. Alternatif akım girişimlerinin etkisi ile gelişebilecek AC korozyon ve AC korozyon mekanizması ifade edilmiştir. Ayrıca AC girişimlerin bertaraf edilmesine yönelik yöntemlerden de bahsedilmektedir. Afyon bölgesinde yer alan boru hattında meydana gelebilecek olan AC girişim etkileri değerlendirilerek, etkilerinin giderilmesine yönelik uygulamaları içeren rapor doğrultusunda arazide boru hattı üzerinde katodik koruma sistemlerine ilave olarak imalatlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen imalatların, boru hattı üzerindeki AC girişim etkilerinin bertaraf edilmesindeki yeterliliğini değerlendirmek amacıyla arazi üzerindeki ölçüm noktalarından veri kayıt cihazları ile ölçümler alınmıştır. Ölçüm sonuçları ilgili standartlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde boru hattı üzerindeki AC girişim etkilerinin giderilmesine yönelik gerçekleştirilen imalatların yetersiz geldiği anlaşılmıştır. İlave imalatlar ile boru hattı üzerindeki AC girişimlerin bertaraf edilebileceği anlaşılmıştır.
The generation of magnetic fields by high voltage power transmission lines causes alternating current (AC) interference on the pipeline. This external interference caused corrosion in the pipeline system and led to both operating losses and economic costs in the pipeline system. In this thesis; corrosion and corrosion formation in steel pipelines, cathodic protection systems which are a method of protection from corrosion, interventions on the pipelines and sources of interference. The methods and mechanisms of alternating current attempts are explained. AC corrosion and AC corrosion mechanism that can develop by the effect of alternating current interferences are expressed. In addition, methods for disposing of AC enterprises are also mentioned. In addition to cathodic protection systems on the pipeline, in line with the report including the applications to eliminate the effects of the AC interference effects that may occur in the pipeline in the Afyon region, the productions were carried out in addition to the cathodic protection systems. Measurements were taken from the measuring points on the field with data loggers to evaluate the adequacy of the realized production to eliminate the AC interference effects on the pipeline. The measurement results were evaluated in accordance with the relevant standards. As a result of the evaluations, it was understood that the productions performed to eliminate the AC interference effects on the pipeline were insufficient. It was understood that the AC enterprises on the pipeline could be disposed of with additional manufactures.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbqvAoYOmbhkYW3XRSt5UaF6EuXGlSLZ2V9yGD4uKWhNw
https://hdl.handle.net/20.500.13091/794
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
551483.pdf3.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

70
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.