Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/696
Title: Hastane ortak kullanım alanlarının iyileştiren mimari bağlamında değerlendirilmesi Özel Medova Hastanesi örneği
Other Titles: Private medova hospital example, the evaluation of hospital common use areas in the healing architectural context
Authors: Alkan, Ahmet
Hanedar, Canan Gündemir
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda hastane yapılarında, fiziksel ve mekânsal olarak önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Yapılan değişikliklerin hastalar üzerindeki etkisinden dolayı bu tür tasarımlı hastanelere iyileştiren hastaneler denilmektedir. Bu değişiklere bağlı olarak sağlık yapılarında fiziksel ve psikolojik anlamda iyi etkiler yaratan tasarımlar önem kazanmaktadır. Hastanelerin, iyileşmenin sadece tıbbı olarak tedavi etme ile ilgili değil, mekânsal olarak da hasta iyileşmesine destek olduğu anlaşılmıştır. Tez kapsamında öncelikle hastane yapılarının tarihsel süreç içinde gelişimi ele alınmıştır. Hastane tasarımını etkileyen kriterler incelenerek bu kriterlerin tasarıma etkileri ortaya konmuştur. İyileştiren hastanelerin, hastaların iyileşme sürecinde etkili olduğunun bilinci ile günümüzde iyileştiren hastaneler son derece önem kazanmış olup, hasta merkezli tasarım, kanıta dayalı tasarım ve iyileştiren mimari kavramları incelenmiştir. Bu çalışmada, seçilen Özel Medova Hastanesi' nin ortak kullanım alanlarının son dönemde gelişen hastane tasarım anlayışı ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Hastane kullanıcılarından hasta, hastane personeli ve doktor grubu üzerinde anket çalışması yapılmış ve incelenmiş olan iyileştiren mimari ilkeleri doğrultusunda sorular yönlendirilmiştir. Hasta, personel ve doktorlar arasında görüş farklılıklarının olduğu belirlenmiştir. Elde edilmiş olan bu veriler ile ileriye yönelik önerilerde bulunulmuştur.
In recent years, there have been significant physical and spatial changes in hospital buildings. Due to the effect of these changes on the patients, such designed hospitals are called "healing hospitals". Based on these changes, the designs that create physically and psychologically beneficial effects have been gaining great importance. It has been understood that the recovery of the hospitals are not only related to their medical treatments, but also their spatial supports to help patients get better. Within the context of this thesis, the development of hospital structures in historical process is discussed. The criteria affecting hospital design were examined and their effects on the design were revealed. With the awareness that healing hospitals are effective in the healing process of patients, nowadays such hospitals gained great importance. Moreover, the concepts like patient-centered design, evidence-based design and healing architecture have been examined. In this study, it is aimed to examine the common usage areas of the selected Medova Hospital with the recent hospital design approach. Questionnaires were conducted on hospital users, patient, hospital staff and doctor groups. Questions were directed and examined in accordance with the improved architectural principles. There is concluded that there are differences in opinions among patients, staff and doctors. With these data obtained from this research, future suggestions were made.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHyO39EdyAVjc8Q2pta19JOGWuEjiBwajaWh13uyc6oia
https://hdl.handle.net/20.500.13091/696
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
615722.pdf8.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

76
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.