Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/669
Title: Kentsel alan düzenleme çalışmalarında değer esaslı uygulama
Other Titles: Value based application in urban area design studies
Authors: İnam, Şaban
Güngör, Ramazan
Keywords: Jeodezi Ve Fotogrametri
Geodesy And Photogrammetry
Arazi Değeri
Land Valuation
Arazi Değerlendirme
Land Evaluation
Arazi Yeniden Düzenleme
Land Readjustment
Gayrimenkul Değerleme
Real Estate Valuation
Mekan Düzenlemesi
Çevre Düzenlemesi
Landscape Design
Istatistiksel Değerlendirme
Statistical Evaluation
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Taşınmaz mallar, çok uzun zamandan bu yana ülkemizde ve dünyada yatırım amaçlı kullanılan durağan varlıklar olarak nitelendirilir. Bu yaklaşım çerçevesinde, insan doğası gereği taşınmazlara olan ilgi her zaman var olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu tez çalışmasında, çalışma alanı olarak, Manisa İli Demirci ilçesi Şehreküstü Mahallesi Kırüstü Mevki sınırları içinde yer alan ve planda gelişme sahası olarak gösterilen bir düzenleme bölgesi seçilmiştir. Düzenleme sahası kapsamında yer alan parsellere ilişkin değer esaslı imar uygulaması yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 1/1000 ölçekli standart topoğrafik haritalar, imar durum haritaları ve parselasyon planları kullanılmıştır. Ayrıca, taşınmazın değerini etkileyen faktörler yerinde arazi ölçme ve gözlemleri sonucu belirlenmiştir. İlgili kurumlardan temin edilen ve üretilen raster ve vektör veriler, analiz ve yorumlama aşamasında kullanılmıştır. Ayrıca taşınmazın öznitelik bilgilerini oluşturan faktörlere ait puanların hesaplanmasında nominal yöntem formülleri kullanılmıştır. Taşınmazların piyasa değerlerinin hesaplanmasında ise rayiç değerler ve güncel alım- satım değerleri kullanılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, mevcut eşoran esaslı dağıtımı yapılan parsellerin birçoğuna fazla değerde yerden alan verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, dağıtım eşdeğer esaslı yapılmış ve tüm parsellere öz değerinde alan tahsis edilmiştir. Çalışma alanında alan esasına göre yapılmış olan dağıtımda, kadastro parsellerinin birçoğuna değer esasına göre tahsis edilmesi gereken alandan daha az miktarda alan tahsis edilmiştir. Kadastro parselinin birim değerinin tahsis miktarı olarak kabul edilmesi, bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Real estates are considered as fixed assets used for investment purposes in our country and in the world for a long time. Within the framework of this approach, due to human nature, interest in real estate has always been and will continue to exist. In this thesis, a regulatory area which is located within the boundaries of Kırüstü located of Şehreküstü District of Demirci district of Manisa province has been selected as the study area. It is aimed to make value-based zoning application for the parcels within the scope of the regulation area. In the study, 1/1000 scale standard topographic maps, zoning status maps and parceling plans were used. In addition, the factors affecting the value of the immovable have been determined as a result of on-site surveys and observations. Raster and vector data obtained and produced from related institutions were used in the analysis and interpretation stage. In addition, nominal method formulas were used to calculate the scores of the factors that constitute the attribute information of the real estate. Fair values and current trading values are used in the calculation of market values of real estate. As a result of the application, it has been determined that many of the parcels that are distributed based on the existing equator have been given more space from the ground. Therefore, the distribution was made on an equivalent basis and all parcels were allocated an eigenvalue area. In the distribution made on the basis of area in the study area, most of the cadastral parcels have been allocated less area than the area that should be allocated on a value basis. Accepting the unit value of the cadastral parcel as the allocation amount will eliminate this problem.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmZjmrzOFhoY-rft7eCeWxpCzKyAIV_NzNMAA0NuhvG1J
https://hdl.handle.net/20.500.13091/669
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
574096.pdf8.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

34
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.