Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/665
Title: Öğrenci barınma hizmeti veren binalarda yangın güvenlik önlemleri
Other Titles: Fire safety precautions of student housing building
Authors: Korkmaz, Serra Zerrin
Güneş, Merve
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Eğitim, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatına kattığı bilgi ve beceriler bütünüdür. Sağlıklı bir eğitim sürecinde eğitim binalarının yanında öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan binaların güvenliği de önem taşımaktadır. Can kaybı ve maddi kayıp olarak sonuçlanan, yaşanmış ve tekrar yaşanmayacağı garantisi verilemeyecek en önemli güvenlik problemlerinden biri de yangın tehlikesidir. Konaklama amaçlı yapı sınıfına giren öğrenci barınma hizmeti veren binalarda, insanların en pasif hâli olan uyuma eylemi de gerçekleştiğinden, yangın felaketi gece durumunda bu yapılar için ayrıca tehlikeli bir hâl almaktadır. Kullanıcıların farklı yaş gruplarında olmaları ve ailelerinden ayrı olmaları yangın güvenlik önlemleri açısından ayrıca önem taşımaktadır. Tezin amacı; öğrenci barınma hizmeti veren binalarda yangın güvenlik önlemlerinin doğru bir şekilde alınmasına olanak sağlamaktır. Binalarda yangın güvenliği bakımından eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi, yapıların tasarımlarının güvenlik önlemlerini kapsayarak şekillenmesi, yeni yapılacak olan binalar için veri oluşturması ve aydınlatıcı olması hedeflenmiştir. Tez kapsamında; öğrenci yurdu ve pansiyonlarında çıkmış yangınlar incelenmiş, çıkış sebepleri doğrultusunda analizler yapılmıştır. Aktif yangın güvenlik önlemlerine değinilerek, mimarların asıl sorumluluğunda olan pasif yangın güvenlik önlemleri üzerinde durulmuştur. Literatür çalışmaları ve yönetmelikler kapsamında konu ele alınmıştır. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan binalar için yangın güvenlik önlemleri bağlamında performans kriterleri oluşturulmuştur. Örneklem olarak Ankara'da seçilen bir yükseköğretim öğrenci yurdu üzerinden performans kriterlerinin uygunluk analizleri yapılmıştır. Örneklem seçiminde bu yurt binası; diğer barınma binalarına göre büyük olması, yangın riski açısından daha tehlikeli olması vb. nedenlerden dolayı tercih edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırmalar ve performans kriterleri doğrultusunda öğrenci barınma hizmeti veren binalarda alınması gereken yangın güvenlik önlemleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Binalarda olması gereken yapı malzemeleri, yapı elemanları, taşıyıcı sistem, kaçış yolları, yangın riski yüksek mekânların planlanması, elektrik tesisatı, söndürme sistemleri, denetimler ile ilgili olarak önerilerde bulunulmuştur.
Education is the whole of the knowledge and skills that people add to their lives from birth to death. In a healthy education process, besides the educational buildings, the safety of the buildings that meet the students ' needs for housing is also important. Fire danger is one of the most important safety problems that results in loss of life and financial loss, which has happened and there is no guarantee that it will not happen again. In buildings that provide student housing that entering the building class for accommodation purposes, the fire disaster also becomes dangerous for these structures in the night, since the most passive state of people is the act of sleeping. Special attention should be paid to fire safety measures, as users are separate from different age groups and families. The aim of the thesis is; It is to allow fire safety precautions to be taken correctly in buildings that provide student housing. It is aimed to identify and eliminate deficiencies in terms of fire safety in buildings. In addition, it is aimed that the designs of the buildings will be shaped by covering the security measures and that they will create and illuminate data for the new buildings to be built. Within the scope of the thesis; fires in student dormitories and hostels were examined and analyzes were made in accordance with the causes of fire. By referring to active fire safety measures, passive fire safety measures, which were the principal responsibility of the architects, were emphasized. The subject is handled within the scope of literature studies and regulations. Performance criteria have been established in the context of fire safety measures for buildings that meet the housing needs of students. As a sample, the appropriateness analysis of the performance criteria was made through a higher education dormitory selected in Ankara. In the sample selection, this dormitory building; being larger than other housing buildings, more dangerous in terms of fire risk, etc. It was preferred for reasons. As a result, evaluations were made regarding the fire safety measures that should be taken in the buildings that provide student housing in line with the researches and performance criteria. Suggestions were made regarding the building materials, structural elements, carrier system, escape routes, planning of high-risk places, electrical installation, extinguishing systems and inspections.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH0lP5RSsf5povqW5I-v-r3CaMuK9NM_HCZn_TcFW5Aqd
https://hdl.handle.net/20.500.13091/665
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616089.pdf7.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

18
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.