Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/647
Title: Balıkesir /Balya Hastanetepe bölgesi kurşun-çinko-gümüş yeraltı ocağı rezervinin jeoistatistik yöntemlerle değerlendirilmesi
Other Titles: Balıkesir/Balya Hastanetepe local of lead-zinc-silver underground mining reserve by geoistatistical methods evaluation
Authors: Özşen, Hakan
Günaydın, Onur
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, karmaşık cevherleşme yapısı gösteren metal maden yataklarından olan Balıkesir İli Balya İlçesi'ndeki bir kurşun-çinko-gümüş maden yatağının jeoistatistik metotlarla; rezerv parametrelerini (yoğunluk, alan, kalınlık, tenör vb.) uygulayarak yeraltındaki tenör dağılımını, rezervini modellenmesi ve hesaplanmasıdır. Bu modelleme, yatağın üretim planlamasına ve işletme dizaynına da faydalı olacaktır. Saha çalışmaları kapsamında, yüzey jeolojisi ve maden yatağı ile ilgili çalışmaların yapılması, sondaj çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bilgiler, sahada geçmiş dönemdeki çalışmaların incelenmesi ve uygulanması ilk yapılan işlemlerdir. Saha çalışmalarının ardından sahada elde edilen veriler ile veri tabanının oluşturulması gerekmektedir. Çalışma, tenör ve rezerv analizinin yapılacağı alanın tanımlanması ve poligonların oluşturulması ile devam etmektedir. Sonuçta da Inverse Distance Weighting-IDW (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) yöntemi yardımıyla tahmin ve yanında iki-üç boyutlu diyagramlarla tenör dağılımı ile rezervin modellenmesini kapsamaktadır. Bu çalışma sonucunda ise toplam 13 milyon ton Kurşun-Çinko-Gümüş cevheri tespit edilmiş ve bu cevherlerin ortalama tenörleri Pb % 3.09, Zn % 3.58 ve Ag ise 17.83 gr/t olarak hesaplanmıştır.
The aim of this study is to investigate the fact that a lead-zinc-silver mineral deposit in the district of Balya, Balıkesir, which is one of the metal mineral deposits with a complex mineralization structure, is represented by geostatistical methods; It is the modeling and calculation of the distribution and reserve of the underground by using reserve parameters (density, area, thickness, grade etc.). This modeling will also assist in the production planning and operation design of the ore deposit. Within the scope of the field works, the necessary studies on surface geology and mineral deposits are made, and the drilling operations and the previous studies are seen and implemented in the first place. After the field studies, the data obtained in the field and the database should be created. The study continues with the identification of the area where the grade and reserve analysis will be conducted and the creation of polygons. The result is the estimation by using Inverse Distance Weighting-IDW (Reverse Distance Weighted Interpolation) method and the modeling of the reserve by two-three-dimensional diagrams. As a result of this study, a total of 13 million tons of lead-zinc-silver ore were identified and the average tenors of these ores were calculated as Pb 3.09%, Zn 3.58% and Ag 17.83 gr/t.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmcPlmrZVsuLvBeRN33d96qhHvqAEFHd4nvDfnzIEFlIr
https://hdl.handle.net/20.500.13091/647
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570735.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

184
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.