Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/646
Title: Atıksu arıtma çamuru ve zirai atıkların birlikte kompost olarak kullanılabilirliği
Other Titles: Utilization of wastewater treatment sludge and agricultural wastes together as compost
Authors: Dursun, Şükrü
Günay, Ümmügülsüm
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
artıma çamuru
bertaraf veya geri dönüşüm
bitki büyümesi
mısır sapı ve toprak kalitesi.
Cornstalk
disposal
plant growth
recycling
sewage sludge
soil quality.
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Nüfus artışına paralel olarak gelişen şehirleşme ve endüstrileşmeyle artan gıda ihtiyacı yeni ve yenilenebilir üretim tekniklerini de gerektirmektedir. Çevresel sorunlar içinde katı atıkların bertafının önemli olmasının yanı sıra besin üretiminde de kullanımı çok önemlidir. Bunlar içinde arıtma çamurlarının belirli şartları sağlaması durumunda Çevre Bakanlığı tarafından toprak iyileştirilmesi için kullanımına izin verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, artıma çamurlarının hacim artırıcı malzemelerle karıştırılarak arazi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Şeker endüstrisinden temin edilen arıtma çamuru ile hacim artırıcı olarak kullanılan mısır sapı farklı oranlarda karıştırılarak oluşturulan kompostun, arazi yapısını ve bitki gelişimini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Uygulama; tarımsal atık ve arıtma çamurunun faklı oranlarda kullanılarak 5 farklı parselde (2m*2m) ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yaklaşık 1 yıl süren çalışma için pH, EC, KOİ, kuru madde miktarı (KM), organik madde miktarı (OM), penetrasyon direnci, infiltrasyon hızı gibi parametre değerlerine bakılmıştır. Ayrıca bitki gelişimi açısından da incelenen bu uygulamada ıspanak bitkisi kullanılmıştır. Bitki gelişimi açısından değerlendirildiğinde genel olarak arıtma çamuru ve mısır bitkisi atıklarının kullanıldığı parsellerde etkili bir büyüme gerçekleştiği görülmüştür. Bu araştırma ile çamur ve hacim artırıcı malzemelerin birlikte kompostlanmasının çamur bertaftı için uygun nitelikte olduğu gözlenmiştir.
In parallel with the increase in population, the increasing need for food with urbanization and industrialization requires to new and renewable production techniques as well. In environmental problems, as well as the disposal of solid wastes is significant, it is important that their use in food production too. In this respect, it has been allowed to use in the agricultural land of the sludges by Ministry of Environment for soil improvement if it is provided necessary conditions for sewage sludges. The aim of this study investigates the effects on the agricultural land by mixing with bulking materials of sewage sludge. It has been investigated how affected the soil structure and plant growth by composting in different ratios with cornstalk which is used as a bulking agent of sewage sludge which provided from the sugar industry. The investigation; it was carried out in 5 different parcels (2m * 2m) and as 3 replications by mixing different amounts of agricultural waste and sewage sludge. It was studied parameter values such as pH, EC, COD, dry matter amount (KM), organic matter amount (OM), penetration resistance, infiltration rate at the investigation undergoing approximately one year. Further, spinach plant has been used in order to examine to plant development, in this study. Generally, it has been observed that there is an effective growth in parcels used sewage sludge and cornstalk when evaluated in terms of plant development. It was observed that sludge disposal or recycling is appropriate the composting together of the sewage sludge and bulking materials for this research.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZguM7JUHSfeVtFNVxk87B0syEgxWoTaNPsX3_2xOKhIW
https://hdl.handle.net/20.500.13091/646
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569576.pdf5.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

110
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.