Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/64
Title: Konya- Ereğli ilçesindeki geleneksel sivil mimari örneklerinin plan özellikleri yönünden incelenmesi
Other Titles: Examination of traditional civil architecture examples in the province of Konya -Ereğli in terms of plan features
Authors: Eroğlu, Bahtiyar
Akman, Esra
Keywords: Mimarlık
Architecture
Ereğli
Geleneksel konut
Konya
Rölöve
Türk evi
Ereğli
Konya
Survey
Traditional housing
Turkish house
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bu çalışmada; Konya ili Ereğli ilçesindeki 20. yüzyılın başlarında inşa edilen geleneksel konutlar plan, cephe ve süsleme özellikleri yönünden incelenmiştir. Bu bağlamda 1. Bölüm çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve literatür araştırması olarak ele alınmıştır. 2. Bölümde ise Konya Ereğli'sinin genel özellikleri ve Geleneksel Konut Kavramı anlatılmıştır. Ereğli'de yer alan tarihi ve kültürel miraslar incelenmiş, coğrafi konum, iklim, nüfus özellikleri belirtilmiştir. Türk Evi plan tiplerinin gelişim aşamaları ve özellikleri anlatılmıştır. 3. Bölümde Konya ili Ereğli ilçesinin geleneksel konut örnekleri irdelenmiştir. Konutların plan şemaları, cephe ve süsleme özellikleri fotoğraflarla belgelenmiş olup çizimlerle desteklenmiştir. Yapıların rölöve projeleri hazırlanarak plan şemaları çıkarılmış ve fotoğraflarla da mevcut halleri kayıt altına alınmıştır. 4. Bölümde Ereğli Evleri'nin plan, malzeme-teknik ve süsleme özellikleri Geleneksel Konya Evleri ile karşılaştırılmış ve Geleneksel Konya Evleri ile benzerlikleri yapılan tablolarla ortaya çıkarılmıştır. 5. Bölümde sonuç ve öneriler kısmı eklenmiş, Ereğli İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan hükümlerinden faydalanılarak Ereğli İlçesindeki geleneksel konut örneklerinin korunması sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada daha fazla ev hedefte varken gerekli izinlerin alınamaması ve kısa süre içerisinde yıkılmış olmaları sebebiyle sayı olarak sınırlı kalınmıştır. Bu çalışmayla Konya ili Ereğli ilçesindeki yok olmaya yüz tutmuş geleneksel konutlarla veri bankası oluşturulmuştur.
In this study prepared as a master thesis; Traditional houses built in the early 20th century in Eregli district of Konya were examined in terms of plan, façade and decoration features. In this context, Part 1 is considered as the aim, scope, method and literature of the study. In the second part, the general characteristics of Konya Ereğli and the concept of Traditional Housing are explained. The historical and cultural heritage of Ereğli are examined and geographical location, climate and population characteristics are indicated. Development stages and characteristics of Turkish House plan types are explained. In the third part, traditional housing examples of Ereğli district of Konya are examined. The plan schemes, facade and decoration features of the houses are documented with photographs and supported by drawings. The survey projects of the buildings were prepared and their plan schemas were prepared and their existing states were recorded with photographs. In Chapter 4, the plan, material-technique and decoration features of Ereğli Houses are compared with Traditional Konya Houses and the similarities with Traditional Konya Houses are revealed. In Section 5, conclusions and suggestions were added and the conservation of traditional housing samples in Ereğli District was reached by making use of the Ereğli District Conservation Plan and Plan provisions. In the study, the number of houses was limited due to the lack of permits and the collapse of them in a short time. With this study, a database was created with traditional houses in Eregli district of Konya.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHzZU69BIcB6harNjOjLxj9GdaFnc8OWPvaGU9vYfk5aA
https://hdl.handle.net/20.500.13091/64
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616867.pdf30.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

22
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.