Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/588
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKüçükçongar, Sezen-
dc.contributor.authorEvliyaoğulları, Nur Eda-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:26:59Z-
dc.date.available2021-12-13T10:26:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZvMfLZ6sKhnbOEG9NxxDbNlRIxuZoehx3BZMxyg8YmM4-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/588-
dc.description.abstractManyetik nanoparçacıklar yüzey yapılarından dolayı güçlü adsorpsiyon özelliğine sahip materyallerdir, bunun yanı sıra desorpsiyon işlemlerinde yüksek başarılar elde edilebilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle mühendislik uygulamalarında adsorban maddenin sudan ayrılması ve yeniden kullanılabilirliği konusunda, yaygınlıkla kullanılan mevut diğer adsorban maddelerde karşılaşılabilen problemlerin azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir. Nanoparçacıkların sentezinde birlikte çöktürme, termal parçalanma, mikroemülsiyon, hidrotermal yöntem, sonokimyasal sentez gibi farklı yöntemler kullanılmakta; malzemenin sentezi ve stabilizasyonunun sağlanabilmesi için bu yöntemlerde farklı kimyasal maddeler ve çözücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeşil kimya, kimyasal ürünlerin ve proseslerdeki çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımının veya üretiminin ortadan kaldırılması ve oluşumunu engelleyici, önleyici yöntemlerin araştırılması, planlanması ve geliştirilmesi amaçlı bir yaklaşımdır. Bu çalışmada birlikte çökeltme yöntemiyle Fe3O4 nanoparçacığı sentezlenmiş, nanoparçacığın stabilizasyonunu sağlamak amacıyla yer fıstığı yağı ile kaplanmış ve bu manyetik malzemenin sulardan nikel giderimindeki etkinliği incelenmiştir. Yeşil sentezlenmiş malzemeyi karakterize etmek için SEM-EDX, FT-IR, TGA ve XRD analizleri yapılmıştır. Kesikli deney çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre optimum şartlarda (temas süresi: 50 dk, nanoparçacık dozu: 8 g/L, pH: 8 ve başlangıç nikel konsantrasyonu: 30 mg/L) malzemenin nikel giderim verimi %96.6 olarak elde edilmiştir. Freundlich ve Langmuir izoterm deneyleri yapılmış ve korelasyon katsayıları sırasıyla %62.3 ve %98.6 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile hem üretim aşamasında hem de su arıtımında kullanımından sonra materyalin çevreye zararının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir ve bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile bu alandaki literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractMagnetic nanoparticles have strong adsorption properties due to their surface structure, as well as high achievements in desorption processes. Due to these properties, it can contribute to the reduction of the adsorbent material separation and reusability in engineering applications and the problems encountered in other widely used adsorbent materials. In the synthesis of nanoparticles, different methods are used such as co-precipitation, thermal decomposition, microemulsion, hydrothermal method and sonochemical synthesis; for the synthesis and stabilization of the materials, different chemicals and solvents are needed in these methods. Green chemistry is an approach aimed at researching, planning and developing methods to prevent the use and production of chemical materials and harmful substances to the environment and human health in processes. In this study, Fe3O4 nanoparticles were synthesized in accordance with the co-precipitation method; coated with peanut oil to stabilize the nanoparticles and their efficiency in the removal of nickel from water was investigated. SEM-EDX, FT-IR, TGA and XRD analyzes were performed to characterize the green synthesized material. According to the data obtained as a result of batch experiments, the nickel removal efficiency of the material at the optimum conditions (contact time: 50 min, nanoparticle dose: 8 g/L, pH: 8 and initial nickel concentration: 30 mg/L) was obtained as 96.6%. Freundlich and Langmuir isotherm experiments were performed and correlation coefficients were determined as 62.3% and 98.6%, respectively. In this study, it was aimed to minimize the harmful effect of the material to the environment in both the production stage after the use for water treatment and it is thought that the results obtained in this study will contribute the literature in this field.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.titleBitki özütü kullanılarak sentezlenmiş nanoparçacıkların sulardan ağır metal gideriminde kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe usage of nanoparticles synthesised using plant extract for the removal of heavy metal from wateren_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.institutionauthorEvliyaoğulları, Nur Eda-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid569567en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
569567 (1).pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

576
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

504
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.