Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/562
Title: Taş ocağı işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği şartları
Other Titles: Occupational safety and healty conditions at quaries
Authors: Gökay, Mehmet Kemal
Eren, Niyazi Ömür
Keywords: Maden Mühendisliği ve Madencilik
Mining Engineering and Mining
İş sağlığı ve güvenliği
Maden
Risk
Taş ocağı
Çakıl ocakları
Gravel quarry
İş güvenliği
Work safety
İş sağlığı
Occupational health
Mine
Occupational Health and Safety
Risk
Quarry ?
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadırlar. İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda önlemler alınması, bireylerin daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler, iş akışının düzenlenmesine ve doğanın korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu önlemlerin bir diğer etkisi de olası haksızlıkların önüne geçilmesi, risklerin fark edilmesi ve çözümlerin önceden belirlenmesine olanak sağlamalarıdır. Madencilik sektörü, işin doğası gereği iş kazalarına ve meslek hastalıklarına oldukça açık ortamlardır. Hem tozlu, havasız ve gürültülü ortam hem de ağır iş makinesi kullanımı ve fiziksel hareket yoğunluğu, bu sektörde diğerlerine göre çok daha fazla iş kazası olma riskini taşımaktadır. Ülkemizdeki madenlerde de sıklıkla iş kazaları meydana gelmektedir. Bu çalışmada maden ocaklarında, özellikle taş ocaklarında, iş güvenliği konusu araştırılmıştır. Alan yazın taramasının yanı sıra, örnek bir madende yaşanan iş kazalarında risklerin nasıl analiz edildiği konusunda uygulama yapılmıştır. Riskler, kazalar karşısında hangi önlemlerin alınacağının belirtilmesi konusunda önemlidir. Elde edilen bulgular, madenlerin (taş ocaklarının) özellikle çalışan ve işveren sorumluluklarının karşılıklı yerine getirilmemesi halinde çok tehlikeli işyerlerine dönüşebileceğini göstermiştir. Bu tez çalışmasında uygulamaların yapıldığı bazalt ocağında, riskli parametleri anlamak için çalışma şartları değerlendirilerek kontrol listesi (Check List) hazırlanmıştır. Çalışmada "L Tipi Risk Değerlendirme Karar Matrisi" ve "Fine Kinney Risk Analizi" örneği kullanılmış olup çıkan sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
People have to work to satisfy their various needs. Taking measures on occupational accidents and occupational health problems allows individuals to work in healthier environments. In addition, occupational health and safety measures help to regulate workflow and protect natural environment. Another effect of these measures is to prevent possible injustices, to realize risks and to allow solutions to be determined in advance. Mines and quarry enterprises are very open to occupational accidents and health related problems due to the nature of the works there. Working in dusty, polluted air and noisy environment; usage of heavy construction equipments; and intensive physical movements increase risk of having more work related accidents with respect to other industry sectors. In Turkey, work related, occupational, accidents have occurred frequently in mines. In this study, occupational safety was investigated in mines, especially in quarries. In addition to literature review, an application has been performed to realize how risks are analyzed in a selected sample mine. Risks are important in specifying which measures will be taken against accidents. The findings show that the mines (quarries) have very dangerous working areas, especially if the employees and the employer's responsibilities are not fulfilled. Risky parameters at a basalt quarry have been evaluated in this work to produce Check List for safer working environments. In order to define risky conditions for safe work & workplace safety condition for tested quarry, L-Type risk evaluation decision matrix and Fine Kinney risk analysis method were used. The results were then, compared for their evaluations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpAIVepGu5-Cr1dVbjE4ZiNxGKWU8EAinMVlZKVJX4mkI
https://hdl.handle.net/20.500.13091/562
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
596710.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

1,386
checked on Nov 29, 2022

Download(s)

406
checked on Nov 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.