Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/552
Title: Eşit bölümleme (EP) problemi yaklaşımı ile proje bazlı çalışma kapsamında görev ve bireylerin gruplandırılması
Other Titles: Grouping tasks and individuals in the scope of project-based work with the equitable partitioning (EP) problem approach
Authors: Erdeş, Hakan
Advisors: Peker, Ahmet
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Öğrenci ya da çalışanlar için çalışma gruplarının oluşturulması problemi günümüzde sıklıkla üzerinde çalışılan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gruplandırma aşaması, öğrencilerde proje ödevi, ders içerikleri ve belirli özelliklere göre şekillenebilirken, çalışanlarda ise belirli görevler, iş tanımı, uzmanlık ve proje çalışması gibi kavramlara göre şekillenebilmektedir. Bu tez çalışması ise, proje bazlı çalışma gerçekleştirecek herhangi bir firma için bireylerin ve proje kapsamındaki görevlerin ilgili takımlara atamasını konu almaktadır. Çıkış noktası Eşit Bölümleme Problemi olan yöntem kapsamında, bireylerin takımlara atanmasında takımların belli başlı özellikler açısından birbiri ile olabildiğince eşit ya da yakın olması hedeflenirken, görevlerin takımlara atanmasında ise iş yükü dengesi kurulması ve insan kaynağının olabilecek en iyi şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Takımların birbirine eşit ya da olabildiğince yakın olması ile takımların performanslarının artışı, rekabet ortamının oluşması ve bireylerin birbirlerine değer katabilecekleri alanların olabildiğince artırılması amaçlanırken, iş yükü dengesi ve insan kaynağının göz önünde bulundurulması ile de çalışan memnuniyetinin olabildiğince yüksek tutulması amaçlanmıştır. Bu nedenle 3 farklı hedef göz önüne alınarak farklı Hedef Programlama modelleri önerilmiştir. Önerilen modeller, hedeflerin bir veya birden fazla amaç fonksiyonu şeklinde formüle edilmesiyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Bu modellerin etkinliği ve kullanım alanları farklı büyüklükteki örnek problemlerin çözümüyle ortaya konulmuştur. Modellerin çözüm süreleri ve çözüm kaliteleri analiz edildiğinde, taktiksel kararlar için çoğunlukla tek amaç fonksiyonlu, operasyonel kararlar için ise çoğunlukla birden fazla amaç fonksiyonlu modellerin daha başarılı oldukları görülmüştür.
The problem of creating working groups for students or employees is a problem that is frequently studied nowadays. While this grouping phase can be shaped according to the project assignment, course contents and certain characteristics for the students, it can be shaped according to concepts such as specific tasks, job description, expertise of the employee and project work for the employees. This thesis study focuses on assigning individuals and tasks to the relevant teams within the scope of the project for any company that will perform project-based work. Within the scope of the method of which the starting point is the Equitable Partitioning Problem, it is aimed to create the groups as equal or close to each other in terms of certain characteristics in the process of assigning individuals to teams, while it is aimed to create the workload balance and to use the human resource in the best possible way in the process of assigning tasks to teams. Also, while it is aimed to increase the performance of the teams, to create a competitive environment and to increase the areas where individuals can add value to each other by forming the teams as equal or as close as possible, it is aimed to keep employee satisfaction as high as possible by considering the balance of workload and human resources. For this reason, different goal programming models have been proposed considering 3 different goals. The proposed models differ from each other in the way that the goals are formulated in a single or in more than one objective function. The effectiveness and usage areas of these models have been demonstrated by solving sample problems of different sizes. Analysis of the models in terms of running time and solution quality show that, the models with a single objective function are mostly successful for tactical decisions while the models with more than one objective function are successful for operational decisions in general.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LcCwp-yl6wJ2ZJD40uGsXt7r9jNBNinWykSBrqATeO5v
https://hdl.handle.net/20.500.13091/552
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
682249.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

108
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.