Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/528
Title: Toplam üretken bakım yaklaşımı ve Konya sanayiinde bir uygulama
Other Titles: Total productive maintanence approach and an application in Konya industry
Authors: Baysal, Mehmet Emin
Ekicioğlu, Erdem
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
İşletme
Business Administration
Endüstri
Industry
Endüstri bölgesi
Industrial area
Endüstri kuruluşları
Industrial foundations
Konya
Konya
Toplam verimli bakım
Total productive maintenance
Verimlilik
Productivity
Yalın üretim
Lean production
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Toplam üretken bakım (TPM) yaklaşımı, firmalarda üretimin veriminin iyileştirilmesi ve üretkenliğin arttırılmasında adına yapılan, firmadaki her bir bireyin iştirakini gerektiren üretim ve bakım konuları odaklı bir iyileştirme metodudur. Bakım aktiviteleri işletmeler için önemli bir maliyettir ve değişen piyasa şartlarına göre üretimin verimliliğini arttırmak adına üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu vesile ile çalışmada bakımın tarihsel gelişimi, üretim verimliliğini arttırmak adına yalın üretim konuları ve TPM izah edilmiştir. TPM'nin verimliliğini ölçmek için sayısal ölçü metodu olarak tüm ekipman verimliliği ve tüm kaynak verimliliği yaklaşımları açıklanmıştır. TPM'nin işletmelerde kullanılması ile oluşturulması gereken sistemler ve TPM uygulaması ile firmada departman ve çalışan bazındaki etkileşimler incelenmiştir. Başarılı bir biçimde TPM uygulamasının adımları sunulmuş ve Konya bölgesinde yerleşik bir firmada model bir TPM uygulaması yapılmıştır. Yapılan TPM uygulaması neticesinde firmanın üretkenliğini etkileyen israflar tespit edilmiş, hedefler doğrultusunda gelişimler önceki dönemlere kıyasla gözlenmiş ve son olarak tavsiyeler sıralanmıştır.
The Total Productive Maintenance (TPM) approach is an improvement method focused on manufacturing and maintenance issues that require the involvement of each individual in the firm, in order to improve the production efficiency and increase productivity of the firm. Maintenance activities are significant costs to businesses and should be emphasized in order to increase the efficiency of production according to changing market conditions. In this context, the historical development of maintenance in the workshop, lean manufacturing issues to increase production efficiency and TPM have been explained. To measure the productivity of the TPM, all equipment efficiency and all resource efficiency approaches are described as a numerical measurement method. The systems that need to be established with the use of TPM and the interaction between department and employee in the firm by TPM application are examined. Successful steps of TPM application were presented and a TPM application was made in a firm located in Konya region. As a result of the TPM application, the wastes that affect the productivity of the company have been determined, developments in line with the targets have been observed comparing to previous periods and finally the recommendations are listed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbtAbtnAXMYhTX1uGIc4sC8gQSBMVuLZ87GHpGVAj6Xji
https://hdl.handle.net/20.500.13091/528
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
551433.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

112
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.