Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5104
Title: Büyük ölçekli organizasyon yazılım geliştirme projelerinde kriterlere dayalı süreç-proje-takım eşleştirmesi
Other Titles: Matching process-project-team based on criteria in large-scale organization software development projects
Authors: Baysal, Mehmet Emi̇n
Yel, İbrahi̇m
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Proje Yönetimi, adında yer alan "yönetim" ifadesini dolduran, gerçek anlamda yönetsel bir faaliyettir. Yönetsel faaliyetlerin etkililiği ile kurulacak ve kurgulanacak olan yenilikler, kuruluşları başarıya ulaştıran kilometre taşlarındandır. Proje yönetimi kavramı içerisine geleneksel yaklaşımlar ve çevik yaklaşımlar vasıtasıyla yönetsel bakış açısının projenin yönetimine dâhil edilmesi ile proje yönetimi standartlarına esneklik getirilmiştir. Bu tez, yazılım geliştirme projelerinde karmaşık iş yürütme değişkenleri açısından Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin uygulanabilirliği, çevik ve geleneksel yöntemlerin proje başarısına etkileri üzerine yapılmıştır. Tezde sırasıyla, yazılım projelerinin yönetilmesinin önemine dair detaylı açıklamalar, araştırma problemi olan proje-geliştirme süreci-takım atamasına dair detaylar, konusuna göre sınıflandırılmış literatür, yazılım geliştirme süreçlerine dair açıklamalar, tezde kullanılan bulanık ÇKKV yöntemlerinin detayları, önerilen yöntemin tanımlaması, doğrulama ve durum sonuçları ile yönetsel çıkarımlar yer almaktadır. Aralık değerli Nötrosofik Z sayı kümeleri (NZN) ve bulanık karar verme yöntemleri, yazılım geliştirme projelerinde proje özelinde doğru geliştirme süreci seçimi ve bu sürece en yatkın takımların projeye atanması probleminin çözümünde kullanılmıştır. NZN yöntemi temel alınarak geliştirilmiş, doğrusal mesafe yerine alan hesaplaması ile alternatiflerin sıralamasını yapan yeni NZN-Alan yöntemi literatüre kazandırılmıştır. NZN-Alan yöntemi, NZN yöntemi ile birlikte aynı probleme uygulanmış ve görece daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Böylece bulanık ÇKKV yöntemlerinin ve NZN-Alan yönteminin etkinliği, çözüm önerisi getirilen problem kapsamında duyarlılık analizi ile çözüm uzayı genişletilerek gösterilmiştir. Durum analizinde NZN ile NZN-Alan yöntemleri kullanılarak elde edilen sıralamalar açısından projelerdeki kusur sayıları ve bunların çözüm süreleri analizleri yapılmıştır. NZN-Alan'ın NZN yöntemine göre kusur sayısı bazında %22, kusurun çözülme süresi bazında ise %25 daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.
Project management is a true management activity that lives up to the word "management" in its name. The innovations that are created and built with the effectiveness of management activities are among the milestones that lead organizations to success. Flexibility has been added to project management standards by incorporating the management perspective into the project management concept through traditional and agile approaches. This dissertation is about the applicability of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods in relation to complex business execution variables in software development projects and the impact of agile and traditional methods on the success of the project. The dissertation includes detailed explanations on the importance of software project management, details on the research problem of project development process - team allocation, literature categorized by topic, explanations on software development processes, details on the fuzzy MCDM methods used in the dissertation, description of the proposed method, validation and case results and management implications. Interval-valued Neutrosophic Z-number sets (NZN) and fuzzy decision making methods are used to solve the problem of selecting the right development process and assigning the most suitable teams to this process in software development projects. Based on the NZN method, the new NZN-Area method has been introduced in the literature. This method ranks the alternatives by calculating the area instead of the linear distance. The NZN-Area method was applied to the same problem as the NZN method. Relatively better results were obtained. Thus, by expanding the solution space with sensitivity analysis within the framework of the proposed problem, the effectiveness of the fuzzy MCDM methods and the NZN-Area method is demonstrated. In the case analysis, the number of defects in the projects and their solution times were analyzed in terms of the rankings obtained using the NZN and NZN-Area methods. It was found that NZN-Area gives 22% better results in terms of number of defects and 25% better results in terms of defect resolution time compared to the NZN method.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=weFMBHaUra8rsS5wi2bmHMiuSTUEp4SDgvrn9rOcwbivVj9gMFqBCNbn3ORgIlOr
https://hdl.handle.net/20.500.13091/5104
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.