Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/5072
Title: Üç katlı betonarme bir yapının çeşitli değişkenlere bağlı olarak patlama etkisi altında davranışının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the behavior of a three-storey reinforced concrete building under explosion depending on various variables
Authors: Öztürk, Murat
Yaşar, Enes Barış
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapıların tasarımı mimari ve statik projeler tamamlanmasından sonra saha imalatlarıyla devam eder. Mimarisi tamamlanan projelerin statik tasarımı aşamasında ölü yük, hareketli yük, deprem yükü, rüzgâr yükü, sıcaklık etkisi, fiktif yük ve endüstriyel yapılarda kren yükü olarak yükler tanımlanmakta ve hesaplar bu yükler dikkate alınarak yapılmaktadır. Son yıllarda yaşanan patlayıcı depolarındaki patlamalar, terör faaliyetleri ve doğal kaynaklı patlamalardan kaynaklı yaşanan maddi ve manevi kayıplar özellikle bazı yapılarda patlama yüklerinin statik hesaplara dahil eğilmesi gerektiğini gözler önüne sermiştir. Bu tez çalışmasında; farklı miktarlardaki ve konumlardaki patlama yüklerinin üç katlı betonarme bir yapı üzerinde oluşturduğu etkiler araştırılmıştır. Bu kapsamda; patlama analizlerini yapabilen bir sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Üç katlı betonarme bir yapı içerisinde farklı miktar ve konumlarda infilak eden patlayıcının oluşturduğu yüklerin yapının taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapıların patlama yüklerine karşı dayanıklı tasarımının yapılması üretim alanında ilave maliyetlere sebep olacağı kaçınılmaz olsa da hastane, kamu binaları, askeri yapılar vb. kritik öneme sahip yapıların tasarımında dikkate alınmasının yaşanacak maddi kayıp açısından birçok zararın önüne geçeceği düşünülmektedir.
The design of the buildings continues with the field productions after the architectural and static projects are completed. During the static design phase of the projects whose architecture has been completed, dead load, live load, earthquake load, wind load, temperature effect, fictitious load and crane load in industrial buildings are defined and calculations are made by taking these loads into account. The material and moral losses caused by explosions in explosive warehouses, terrorist activities and natural origin explosions in recent years have revealed that explosion loads should be included in static calculations, especially in some buildings. In this thesis study; The effects of explosion loads of different amounts and locations on a three-storey reinforced concrete structure were investigated. In this context; A finite element software capable of performing explosion analysis was used. The effect of the loads created by the explosive detonating at different amounts and locations in a three-storey reinforced concrete structure on the carrier and non-bearing elements of the structure was investigated. Although it is inevitable that the design of buildings resistant to explosion loads will cause additional costs in the production area, it is inevitable that hospitals, public buildings, military buildings, etc. It is thought that taking this into account in the design of critically important structures will prevent many damages in terms of material and loss of life.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=a0OMTmEd_3mfOBxT8SiBTAymuTUgAsswkUi7X0k6vgFZyzQNYFAuRFB9G73ckSjD
https://hdl.handle.net/20.500.13091/5072
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.