Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4707
Title: Çağdaş eklerin tarihi yapının enerji performansına etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effect of contemporary additions on energy performance of historical building
Authors: Sayin, Selçuk
Öztürk, Büşra
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Küresel çapta artan sanayileşme faaliyetleri, teknolojik gelişmeler ve nüfus yoğunluğu gibi etmenler ile enerji talebi yoğun bir şekilde artmıştır. Bu talep tasarımcıları enerji verimli yapı tasarımına yönlendirmiştir. Özellikle kültürel kimliğimizi yansıtan ve geçmişin izlerini bugüne taşıyan tarihi yapıların enerji verimli korunması önemli bir konudur. Tarihsel süreçleri içerisinde yıpranan ve tahrip edilmiş bu yapıların yenilenmesi ve güçlendirilmesi sırasında alınan kararlar ve müdahaleler burada önem kazanmaktadır. Tarihi yapıların günümüze ulaşmayan mekanlarının yeniden tasarlanması veya yeni işlev sonrası mekan ihtiyacı gibi nedenler ile restorasyonda çağdaş ek uygulaması son zamanlarda artmıştır. Çalışmada tarihi yapıya dahil edilen bu çağdaş eklerin yapının enerji performansına etkisini örnek bir çalışma ile uygulamalı olarak göstermek amaçlanmıştır. Bu amaçla Kocaeli ilinde bulunan ve restorasyon sonrası çağdaş ek kazanan tarihi Süleyman Paşa Hamamı üzerinden simülasyon programı (Design Builder) aracılığı ile enerji analizleri yapılmıştır. Hamamın özgün malzemesi olan taş ve çağdaş ek sonrası uygulanan cam malzeme üzerinden simülasyonlar uygulanmıştır. Her iki malzeme için beş farklı iklim verisi girilerek çağdaş ekin iklim faktörü üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde çağdaş ek müdahalesi sonrasında bütün iklim bölgelerinde yıllık toplam enerji yükünün arttığı görülmüştür. Yapının özgün halinin hacim olarak daha fazla olmasına karşın enerji tüketiminin daha düşük olduğu ve çağdaş ek uygulamasının yapının enerji performansını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapıya uygulanan çağdaş ek kendi dönemini yansıtması ve tarihi yapıya fonksiyon kazandırması açısından amacına uygun olmasına rağmen yapının enerji talebini arttırdığı görülmektedir. Çağdaş ek tasarım aşamasında enerji verimliliğinin de göz önünde bulundurulması ve çeşitli analizler sonucunda karar verilmesi gerekmektedir. Çağdaş ek tasarım yaklaşımlarına uygun şekilde en etkin malzeme ve yapım tekniği uygulanması yapının sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Energy demand has increased intensively due to factors such as increasing industrialization activities, technological developments and population density on a global scale. This demand has led designers to energy-efficient building design. Energy efficient preservation of historical buildings, which reflect our cultural identity and carry the traces of the past to the present, is an important issue. Decisions and interventions taken during the renewal and strengthening of these structures, which were worn out and destroyed in their historical processes, gain importance here. The application of contemporary additions in restoration has recently increased due to reasons such as the redesign of the spaces of historical buildings that have not reached the present day or the need for a new post-functional space. In this study, it is aimed to show the effect of these modern additions included in the historical building on the energy performance of the building with a sample study. For this purpose, energy analyzes were carried out through the simulation program (Design Builder) on the historical Süleyman Pasha Bath, which is located in Kocaeli and gained a contemporary addition after the restoration. Simulations were applied on the stone, which is the original material of the bath, and the glass material applied after the contemporary addition. By entering five different climate data for both materials, the effect of contemporary addition on the climate factor was also examined. When the results were examined, it was observed that the annual total energy load increased in all climate regions after the contemporary addition intervention. It has been concluded that although the original state of the building is larger in volume, the energy consumption is lower and the contemporary additional application negatively affects the energy performance of the building. Although the contemporary addition applied to the building is suitable for its purpose in terms of reflecting its own period and giving the historical structure a function, it is seen that the energy demand of the building increases. In the contemporary addition design phase, energy efficiency should also be considered and a decision should be made as a result of various analyzes. The application of the most effective materials and construction techniques in accordance with contemporary additional design approaches gains importance in terms of the sustainability of the building.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rkXvNv-5r7_1CEEPx67VyHmALTk1S9G_3-C4Pxk0S68b
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4707
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
809048.pdf7.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

120
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.