Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/45
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKüçükçongar, Sezen-
dc.contributor.authorAkbari, Ali Jan-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:19:41Z-
dc.date.available2021-12-13T10:19:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVhhXTNAl4W5U9q5ljgJEcTGhuZdBotoWByzEfVApAAdZ-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/45-
dc.description.abstractTarımsal ürünlerin hasat edilmesi ve işlenmesi esnasında farklı özelliklerde pek çok tarımsal atık açığa çıkabilmektedir. Bu atıkların bir kısmı farklı alanlarda değerlendirilebilmekte, bir kısmı için ise yakma, katı atık olarak uzaklaştırma gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu atıkların doğal ve ucuz maddeler olması, karbon ve selüloz içeriğinin yüksek olması, kolay temin edilebilmesi nedeniyle, ayrıca sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve kontrolsüz yakma ve katı atık olarak uzaklaştırma gibi yöntemlerde karşılaşılabilecek çevresel sorunların önüne geçebilmek için su arıtımında kullanımı mümkündür. Bu kullanım hem tarımsal atıkların uzaklaştırılması sorununa bir çözüm hem de atıkların faydalı bir amaç için düşük maliyetli bir adsorban olarak kullanılması için bir yeniden kullanım yöntemi sağlar. Son yıllarda yüzey özelliklerinden ve çözeltiden kolay ayrılmasından dolayı, manyetik özelliklere sahip adsorban malzemelerin kullanımı, farklı kirletici maddelerin su ve atıksulardan uzaklaştırılmasında artış göstermektedir. Bu çalışmada kimyasal çöktürme yöntemi ile yer fıstığı kabuğundan manyetik özellikte bir nanokompozit üretilmiş ve sulardan nikel giderimindeki etkinliği incelenmiştir. Manyetik yer fıstığı kabuğu/Fe3O4 nanokompozitini karakterize etmek için SEM-EDX, FT-IR, TGA, BET ve XRD analizleri yapılmıştır. Nikel giderim verimine temas süresi, kompozit madde dozu, pH ve başlangıç nikel konsantrasyonunun etkisi, 200 rpm karıştırma hızı ve 25? sabit ortam sıcaklığında incelenmiştir. Deneysel çalışma sonrasında kompozit malzemenin sudan ayrılmasında bir mıknatıs kullanılmıştır. Optimum şartlarda malzemenin maksimum kapasitesi 8.63 mg/g olarak belirlenmiştir. Kinetik çalışma sonuçlarına göre ikinci dereceden kinetik modeline uyumlu görülmüştür. Veriler Langmuir ve Freundlich denklemlerine uygulanmış ve Langmuir izoterm modeli daha uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak zirai bir atık olan yer fıstığı kabuğundan düşük maliyetli bir adsorban madde olarak manyetik nanoparçacık sentezlenmesi, sulardan nikel gideriminde kullanılmasının, malzemenin sudan ayrılması ve ağır metal giderim etkinliği göz önüne alındığında son derece umut verici bir yöntem olduğu düşünmektedir.en_US
dc.description.abstractSeveral types of agricultural waste are produced during the harvesting and processing of agricultural products. Some of these wastes are recycled in different applications, while for others, removal methods such as incineration and removal as solid wastes are applied. These wastes colud be used for water treatment due to its low cost, high in carbon and cellulose content and easy availability in order to prevent environmental problems that may be encountered in such methods as contributing to sustainability and removing them as uncontrolled combustion and solid waste. This usage provides both a solution to the problem of the removal of agricultural wastes and a reuse method for the use of wastes as a low cost adsorbent for a useful purpose. In recent years, the usage of adsorbent materials with magnetic properties, due to their surface properties and easy separation from the solution, increase in the removal of different pollutants from water and wastewaters. In this study, a magnetic composite was produced from peanut shell by chemical precipitation method and the efficiency of nickel removal from waters was investigated. Magnetic penut hull/Fe3O4 nanocomposite was characterized with SEM-EDX, FT-IR, TGA, BET and XRD analysis. The effects of various parameters, such as contact time, pH, initial nickel concentration, composite dose was investigated at 200 rpm speed rate and 25? constant ambient temperature. After the experimental study, a magnet was used to seperate the composite material from water. The maximum adsorption capacity of material was determined as 8.63 mg/g, at optimum adsorption conditions. According to the results of kinetic study, it was found to be compatible with the second order kinetic model. The data were applied to Langmuir and Freundlich equations and the Langmuir isotherm model was found to be more compatible. As a result, it is considered as a highly promising method considering the synthesis of magnetic nanoparticles as a low-cost adsorbent from peanut hull which is an agricultural waste, the use of nickel removal from water, separation of material from water and heavy metal removal efficiency.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.subjectNanoparçacıken_US
dc.subjectmanyetik nanokompoziten_US
dc.subjectyer fıstığı kabuğuen_US
dc.subjectFe3O4en_US
dc.subjectnikelen_US
dc.subjectsucul ortam.en_US
dc.subjectNanoparticleen_US
dc.subjectmagnetic nanocompositeen_US
dc.subjectpeanut hullen_US
dc.subjectFe3O4en_US
dc.subjectnickelen_US
dc.subjectaqueous solution.en_US
dc.titleYer fıstığı kabuğu/fe3o4 kompozit materyali ile sucul ortamlardan nikel giderimien_US
dc.title.alternativeNickel removal from aqueous solutions by peanut hull/fe3o4 composite materialen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.institutionauthorAkbarı, Alı Jan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid549041en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
549041.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

226
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

396
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.