Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYapıcı, Rafet-
dc.contributor.authorDiallo, Abdoulaye Billo-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:26:46Z-
dc.date.available2021-12-13T10:26:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtBqiSSz2iKM3hlHoeLiD_50-QtquPzSfxMKsmUmalO_D-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/459-
dc.description.abstractBu tez çalışmasının ilk kısmında, Taguchi yöntemini kullanarak referans bir santrifüj kalp destek pompasının veriminin iyileştirilmesi üzerine çalışıldı. Üç seviyede referans pompanın beş geometrik parametresi optimize edildi. Geometrik parametrelerinin optimizasyonunda, 5 L/dak debi ile 3150, 3300 ve 3450 dev/dak dönme sayıları kullanıldı. Elde edilen verim sonuçlarından sinyal/gürültü değerleri hesaplandı ve varyans analizleri yapıldı. Optimal pompanın geometrik parametreleri, ortalama S/N'nin maksimum değerleri dikkate alınarak elde edildi. Elde edilen optimum pompanın katı modeli oluşturuldu ve HAD simülasyonları yapılarak optimal pompanın performansı belirlendi. Sonuçta referans pompanın veriminin epeyce iyileştirilebileceği anlaşıldı. Çalışmanın ikinci kısmında, 0.002-0.006 kg/m.s aralığında viskozitedeki değişimin pompa hidrolik performansına etkileri araştırıldı. Araştırma sonunda viskozite artışına bağlı olarak; sabit debide toplam basınç farkında azalma ve pompa gücünde artma gözlemlendi. Sonuç olarak vizkozite arttıkça pompa veriminde kayda değer bir azalma olduğu görüldü. Bu çalışmanın son kısmında, optimizasyon çalışmasını sonucunda tasarlanan optimum pompanın ve referans pompanın prototipi üretildi ve onlar su-gliserin çözeltisi kullanılarak deneysel testlere tabi tutuldu. Bu pompaların hidrolik performansları belirlendi ve kıyaslandı. Optimum pompanın basınç farkı ve veriminin referans pompanınkinden daha iyi olduğu görüldü.en_US
dc.description.abstractIn the first part of this thesis, a study on improving the efficiency of a reference centrifugal heart support pump was carried out by using Taguchi method. Five geometric parameters of the reference pump are optimized at three levels. In the optimization of the geometric parameters, 3150, 3300 and 3450 rpm rotations with a flow rate of 5 L/min were used. Signal/Noise values were calculated from the obtained efficiency results and variance analyzes were performed. The geometric parameters of the optimal pump were obtained taking into account the maximum values of the average S/N. The solid model of the optimum pump obtained was created and the performance of the optimal pump was determined by making HAD simulations. As a result, it was understood that the efficiency of the reference pump could be improved considerably. In the second part of the study, the effects of changes in viscosity on the pump hydraulic performance were investigated in the range of 0.002-0.006 kg/m.s. At the end of the research, depending on the viscosity increase; a decrease in total pressure and an increase in pump power were observed at constant flow rate. As a result, it was seen that as the viscosity increases, there is a significant decrease in pump efficiency. In the last part of this study, the prototypes of the optimum and the reference pump designed in the optimization study were produced and they were subjected to experimental tests using a water-glycerin solution. The hydraulic performances of these pumps were determined and compared. The pressure difference and efficiency of the optimum pump were found to be better than that of the reference pump.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titleHesaplamalı akışkan dinamiği ile santrifüj bir kalp destek pompasının optimizasyonuen_US
dc.title.alternativeOptimization of a centrifugal heart assist pump using computational fluid dynamicsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.institutionauthorDıallo, Abdoulaye Bıllo-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid634344en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
634344.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

100
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.