Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/4545
Title: Çesitli katki maddeleri ile hazirlanan PVDF kompozit nanofiberler ve filmlerinin piezoelektrik tepkisinin karsilastirilmasi
Other Titles: Comparison of the piezoelectric response of PVDF composite nanofibers and their films prepared with various additives
Authors: Özaytekin, İlkay
Oflaz, Kamil
Keywords: Enerji
Energy ; Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering ; Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2023
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında, enerji hasadı ile kendi kendine güç üretebilen piezoelektrik özellikli PVDF fiber ve film malzemeler üretilmiştir. Grafen, BN ve SiO2 katkı malzemeleri kullanarak üretilen malzemelerin piezoelektrik özelliklerinin geliştirilmesi, PVDF kristal yapısında yüksek β faz oranlarının elde edilmesi, daha yüksek elektrik üretimine, yani çıkış voltajı değerine sahip olması amaçlanmıştır. Fiber malzemelerin üretilmesinde elektro eğirme yöntemi kullanılmış ve hem elektro eğirme işlemindeki operasyonel parametreler hem de çözelti özelliklerini etkileyen parametreler birlikte değerlendirilmiştir. İğne ucu toplayıcı arasındaki mesafe (İTM), çözeltinin akış hızı, polimer konsantrasyonu, çözücü çifti oranı (DMF/aseton), uygulanan voltaj değeri, katkı malzemesi seçimi ve kütlece katkı malzemesi oranı olmak üzere, toplam 7 parametre arasından β faz içeriğini anlamlı şekilde etkileyen parametreler belirlenmesi için deneysel tasarım metodu uygulanmıştır. 7 parametre ve 3 seviyede Taguchi yöntemi uygulanarak L27 (3^7) ortogonal dizi seçilmiştir. Seçilen bu ortogonal dizi tasarımına göre varyans analizi (ANOVA) ve sinyal gürültü oranları (S/G) için ana etki grafiklerine göre optimizasyon çalışması yapılmıştır. Fiber üretiminde Taguchi yöntemine göre en etkili parametreler, ilk olarak uygulanan L27 (3^7) ortogonal tasarımı ile polimer konsantrasyonu ve katkı malzemesi seçimi olarak belirlenmiştir. Anlamlı etkiye sahip oldukları belirlenen 2 parametre, 3 seviye olacak şekilde ikinci Taguchi L9 (3^2) ortogonal dizi seçilmiş ve optimum koşullar iğne ucu toplayıcı arasındaki mesafe 17 cm, çözeltinin akış hızı 0.6 ml/sa, polimer konsantrasyonu kütlece %25, çözücü çifti oranı (DMF/aseton) 1.5, uygulanan voltaj değeri 21 kV, katkı malzemesi SiO2 ve kütlece katkı malzemesi oranı 0.5 olacak şekilde belirlenmiştir. Doğrulama deneyleri yapılan ve %98 doğrulukla sonuçları örtüşen analiz neticesinde, β faz oranı en yüksek değerde olan optimum fiber malzeme üretilmiştir. Optimum koşullarda üretilen fiber mat (OPT-Fiber) ve referans numune olarak belirlenen aynı parametre ve seviyede üretilmiş ancak katkı malzemesi kullanılmamış fiber mat (SAF-Fiber) malzemelerin FT-IR, XRD, SEM, EDX, ve DSC analizleri gerçekleştirilmiş, dielektrik sabiti hesaplanmış ve çıkış voltajı değeri bir osiloskop yardımıyla ölçülmüştür. OPT-Fiber mat %99 β faz içeriğine sahip olduğu FT-IR analizi ile belirlenirken, katkısız olan SAF-Fiber β faz içeriği yine FT-IR analizi ile %86 olarak belirlenmiştir. Osiloskop ile ölçülen çıkış voltajı değeri OPT-Fiber için 8.68 V olarak belirlenmiş ve SAF-Fiber'e göre üstün piezoelektrik performans sergilemiştir. Fiber malzemelerin deformasyona dayanıklılığının düşük olmasından dolayı ek olarak daha dayanıklı film malzemelerin üretimi amaçlanmıştır. Film malzemeler döküm metodu kullanılarak üretilmiş ve üretimde polimer konsantrasyonu, katkı malzemesi seçimi, kütlece katkı malzemesi oranı ve sıcak pres süresi olmak üzere toplamda 4 farklı parametre tercih edilmiştir. Film üretimi tamamlandıktan sonra her bir malzemeye adım adım (step wise) yöntemi ile polarizasyonun sağlanması ve dipollerin yönlendirilmesi amacıyla 60 MV/m değerine kadar kutuplama işlemi uygulanmıştır. Parametreler arasından β faz içeriğini anlamlı şekilde etkileyen parametreler belirlenmesi için deneysel tasarım metodu uygulanmıştır. 4 parametre ve 3 seviyede Taguchi yöntemi uygulanarak L9 (3^4) ortogonal dizi seçilmiştir. Seçilen bu ortogonal dizi tasarımına göre varyans analizi (ANOVA) ve sinyal gürültü oranları (S/G) için ana etki grafiklerine göre optimizasyon çalışması yapılmıştır. Optimum koşullar polimer konsantrasyonu kütlece %15, katkı malzemesi BN, kütlece katkı malzemesi oranı 0.05 ve pres süresi 2 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Doğrulama deneyleri yapılan ve %97.5 doğrulukla sonuçları örtüşen analiz neticesinde β fazı en yüksek optimum film malzeme üretilmiştir. Ek olarak uygulanan sıcak pres ve kutuplama işlemlerinin β faz oranına etkisi ayrıca incelenmiştir. Optimum koşullarda üretilen film malzemenin (OPT-Film) ve referans numune olarak belirlenen aynı parametre ve seviyede üretilmiş ancak katkı malzemesi kullanılmamış film malzemenin (SAF-Film) FT-IR, XRD ve DSC analizleri yapılmış, dielektrik sabiti hesaplanmış ve çıkış voltajı değeri bir osiloskop yardımıyla ölçülmüştür. OPT-Film %80 β faz içeriğine sahip olduğu FT-IR analizi ile belirlenirken, katkısız olan SAF-Film β faz içeriği yine FT-IR analizi ile %68 olarak belirlenmiştir. Osiloskop ile ölçülen çıkış voltajı değeri OPT-Film için 6.48 V olarak belirlenmiş ve SAF-Fiber'e göre daha iyi performans göstermiştir.
In this thesis, PVDF fiber and film materials with piezoelectric properties capable of self-power generation via energy harvesting were produced. The objective is to improve the piezoelectric properties of materials produced with graphene, BN, and SiO2 by obtaining high β phase ratios in the PVDF crystal structure, resulting in increased electricity production, or a higher output voltage. Electrospinning was used to produce fiber materials, and both the operational parameters of the electrospinning process and the parameters influencing the solution properties were evaluated simultaneously. The seven parameters that have a significant effect on the β phase content are: tip-to-collector distance (TCD), solution flow rate, polymer concentration, solvent pair ratio (DMF/acetone), applied voltage value, additive material selection, and additive material weight ratio. The L27 (3^7) orthogonal array is chosen by applying the Taguchi method to seven parameters and three levels, based on the experimental design method. According to this selected orthogonal array design, an optimization study was conducted using analysis of variance (ANOVA) and main effect graphs for signal-to-noise (S/N) ratios. L27 (3^7) orthogonal design applied first, polymer concentration, and additive material selection were found to be the most effective fiber production parameters using the Taguchi method. The second Taguchi L9 (3^2) orthogonal array was chosen as 2 parameters, 3 levels, which were determined to have a significant effect, and the optimal conditions were found as: the tip-to-collector distance 17 cm, the solution flow rate 0.6 ml/h, the polymer concentration 25% by weight, the solvent pair ratio (DMF/acetone) being 1.5, the applied voltage value being 21 kV, and the additive SiO2 and additive material ratio being 0.5 by weight. As a result of the analysis, whose validation experiments were conducted and whose results matched with 98% accuracy, the optimal fiber material with the highest β phase was manufactured. FT-IR, XRD, SEM, EDX, and DSC analyses were performed on fiber mat produced under optimal conditions (OPT-Fiber) and fiber mat produced at the same parameter and level as the reference sample, but without additive material (SAF-Fiber). Output voltage values was measured using an oscilloscope. FT-IR analysis determined that the β phase content of OPT-Fiber mat was 99.9%, while FT-IR analysis determined that the β phase content of neat SAF-Fiber was 86.6%. Using an oscilloscope, the output voltage of OPT-Fiber was measured to be 8.68 V, demonstrating its superior piezoelectric performance in comparison to SAF-Fiber. Due to the low resistance of fiber materials to deformation, it is desired to produce more resilient film materials. Four production parameters, including polymer concentration, additive material selection, weight additive ratio, and press time, were favored during the production of film materials using the solution casting method. In order to provide polarization and direct the dipoles, each material was subjected to a step-wise polarization method of up to 60 MV/m following the completion of film production. Using an experimental design, the parameters that significantly affect the β phase content were identified. Four parameters and three levels of the Taguchi method are used to select the L9 (3^4) orthogonal array. According to this chosen orthogonal array design, an optimization study was conducted using analysis of variance (ANOVA) and the main effect graphs for signal-to-noise ratios (S/N). The optimal conditions were determined to be as: polymer concentration 15% by weight, additive material BN, a ratio of additives by weight of 0.05, and a pressing time 2 hours. As a result of the analysis, for which validation experiments were conducted and the results correlated with 97.5% accuracy, the optimal film material with the highest β phase was manufactured. FT-IR, XRD, and DSC analyses of the film material (OPT-Film) produced under optimal conditions and the film material (SAF-Film) produced at the same parameter and level as the reference sample but without additive material were performed, dielectric constant calculated and the output voltage values was measured using an oscilloscope. FT-IR analysis determined that the β phase content of OPT-Film was 80%, while the β phase content of SAF-Film was 68%. Using an oscilloscope, the output voltage of OPT-Film was measured to be 6.48 V, demonstrating higher performance over SAF-Fiber.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxLPDGMUUaGQ8WGZurQRttgrSFKlZsh2hadsCYTmQf306
https://hdl.handle.net/20.500.13091/4545
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
789282.pdf14.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

52
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.